North Wales 

Category
Logo
Name
Subtitle ENG
Subtitle CY
Teams
Job Title
19th
20th
21st
email
Employers
2 Sisters Food Group
We are one of British business's most compelling success stories of the past 20 years. More than 15,000 colleagues drawn from 36 nationalities help to make a mind-boggling array of some of the finest food in Britain - from poultry to pizza
Rydym yn un o straeon llwyddiant mwyaf fel busnes ym Mhrydain yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf. Mae mwy na 15,000 o gydweithwyr o 36 cenedl yn helpu i wneud amrywiaeth o rai o'r bwyd gorau ym Mhrydain - o ddofednod i pizza.
Gregory Gouri Shankar
Learning and Development Advisor HR
09:00 - 15:00
Not Available
Not Available
gregorygouri.shankar@2sfg.com
Employers
Abacare
Our mission is to provide flexible community-based care support of the highest standard, that promotes independence, dignity and choice.
Ein cenhadaeth yw darparu cymorth gofal hyblyg yn y gymuned o'r safon uchaf, sy'n hyrwyddo annibyniaeth, urddas a dewis.
Not Available
Not Available
Not Available
info@abacare.org.uk
Education and Training Providers , Employers, Employment Support
Achieve More Training Ltd
At Achieve More Training we provide recruitment and training in the Education, Leisure/Fitness and Sport Sectors delivering Traineeships, Apprenticeships and Short Courses.
Yn Cyflawni Mwy o Hyfforddiant rydym yn darparu recriwtio a hyfforddiant yn y Sectorau Addysg, Hamdden / Ffitrwydd a Chwaraeon sy'n cyflwyno Hyfforddeiaethau, Prentisiaethau a Chyrsiau Byr.
Matt Jones
Director
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
info@achievemoretraining.com
Employers
Akari Care
Akari Care are a collection of Nursing and Residential Care Homes spread across the UK. We have four homes in North Wales and pride ourselves in being a pro-active employer and encourage growth and training in the Social Care Sector.
Mae Akari Care yn gasgliad o Gartrefi Nyrsio a Gofal Preswyl wedi'u gwasgaru ledled y DU. Mae gennym bedwar cartref yng Ngogledd Cymru ac rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr rhagweithiol ac yn annog twf a hyfforddiant yn y Sector Gofal Cymdeithasol.
Recruitment Lead
14:00-17:00
Not Available
Not Available
recruitment@akaricare.co.uk
Employers
Alpine Travel
Alpine Travel is the largest independently owned coach tour operator in North Wales. With a fleet of over 80 vehicles and 100+ employees and situated in Llandudno, within easy reach of the major international airports of Birmingham, Liverpool
Alpine Travel yw'r gweithredwr teithiau coets annibynnol mwyaf yng ngogledd Cymru. Mae gan y cwmni fflyd o dros 80 o gerbydau a thros 100 o weithwyr ac mae wedi'u lleoli yn Llandudno, o fewn cyrraedd i brif feysydd awyr rhyngwladol Birmingham a Lerpwl
Alpine Travel Traffic Manager
10:30-14:30
Not Available
Not Available
sales@alpine-travel.co.uk
Education and Training Providers
Arfon Dwyfor Training
ADT has grown to be one of the leading vocational training providers in Wales. Over the years we have built up a strong track record for maximising learner achievements & our apprenticeship attainment levels are among the highest in Wales.
ADT wedi tyfu i fod yn un o’r darparwyr hyfforddiant arweiniol yng Nghymru. Dros y blynyddoedd rydym wedi adeiladu cofnod cryf o uchafu llwyddiant dysgwr a gennym lefel cyrhaeddiad uchel yng Nghymru.
Not Available
Not Available
Not Available
info@adt.ac.uk
Employers
Bala Lake Hotel - John Lewis Partnership Hotels
Bala Lake Hotel, Activity Base & Spa... exclusive hotel for the partners of the John Lewis Partnership. We are situated in the Snowdonia National Park, close to Llyn Tegid (Bala Lake). We offer a range of outdoor activities in our offer.
Mae Bala Lake Hotel, Activity & Spa yn westy unigryw i bartneriaid Partneriaeth John Lewis. Rydym wedi ein lleoli ym Mharc Cenedlaethol Eryri, yn agos at Lyn Tegid (Llyn y Bala).
Elaine Russell
General Manager, Ambleside Park and Bala Lake Hotels
09.30-12.30 / 13:00-14:45
Not Available
Not Available
bala.lake@johnlewis.co.uk
Employment Support
Big Ideas Wales
Big Ideas Wales support young entrepreneurs in Wales to start their business.
Mae Syniadau Mawr Cymru yn cefnogi entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru i gychwyn eu busnes.
Cynghorwyr Busnes Syniadau Mawr Cymru a Busnes Cymru
Business Advisor
10:00-12:00 / 13:00-15:00
10:00-12:00
10:00-12:00
enquires@bigideaswales.com
Employers
Bluebird Care Flintshire
We are proud to support people to live independently in their own homes. We support with all aspects of daily life including companionship, personal care, meal preparation, medication support amongst other tasks.
Rydym yn falch o gefnogi pobl i fyw'n annibynnol yn eu cartrefi eu hunain. Rydym yn cefnogi gyda phob agwedd ar fywyd bob dydd gan gynnwys cwmnïaeth, gofal personol, paratoi prydau bwyd, cymorth meddyginiaeth ymhlith tasgau eraill.
Rebecca Zartarian
Director and Registered Manager
08:30 - 17:00
Not Available
Not Available
cheshirewest@bluebirdcare.co.uk
Volunteering, Employment Support
CGL ACE - Achieving Change through Employment
We help BAME and migrant people aged over 25 into work, training and volunteering. We will meet you at a convenient location for you or if we can work with you via video calls on your smartphone or computer.
Rydym yn helpu pobl groenddu a phobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol (BAME) yn ogystal ag ymfudwyr yng Nghymru i ddod o hyd i waith. Rydym yn cynorthwyo oedolion sy’n 25 neu’n hŷn, sydd un ai wedi bod yn ddi-waith ers tro neu sy’n economa
Case Officer
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
ace@cgl.org.uk
Employers Education and Training Providers Employment Support
CITB
CITB is the industry training board for the construction sector in England, Scotland, and Wales. It’s our job to help the construction industry attract talent and to support skills development, to build a better Britain
CITB is the industry training board for the construction sector in England, Scotland, and Wales. It’s our job to help the construction industry attract talent and to support skills development, to build a better Britain
Ceri Jones
Customer Engagement Manager
11:00-12:00 / 14:00-15:00
11:00-12:00
11:00-12:00
info@goconstruct.org
Employers
Cartref Ni Ltd
Cartref Ni is a not-for-profit organisation and a registered charity. We have been proudly supporting adults mainly with learning disabilities in Wales for over thirty years.
Sefydliad dielw ac elusen gofrestredig yw Cartref Ni. Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu cefnogi oedolion sy’n wynebu anableddau dysgu yng Nghymru ers dros ddeg mlynedd ar hugain.
Service Manager
11:00 - 16:00
Not Available
Not Available
admin@cartrefni.com
Employers
Cartrefi Cymru Co-operative
We are a multi-stakeholder, not for profit Co-operative that supports people with learning disabilities in Wales. We pride ourselves on putting people at the heart of our decision making and support.
Rydym yn sefydliad dielw sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru. Ni yw un o'r darparwyr cymorth mwyaf yng Nghymru ac rydym hefyd yn gwmni cydweithredol.
Gareth Davies and Daniel Williams
10:00-12:00
hr.enquiries@cartrefi.coop
Employers
Castell Ventures
Our tailored, innovative and flexible care and support, catering and cleaning services make a difference to hundreds of people living in Wales.
Mae’n gwasanaethau gofal a chymorth, arlwyo a glanhau hyblyg, arloesol ac wedi’u teilwra yn gwneud gwahaniaeth i gannoedd o bobl sy’n byw yng Nghymru.
Catherine Hughes
Staff Bank Coordinator
13:00- 15:00
Not Available
Not Available
info@castellventures.wales
Employers
Chateau Rhianfa
Chateau Rhianfa is a Luxury 4 star Hotel located just outside Menai Bridge. Our gardens touch the water of the Menai Strait, and we have stunning views of Snowdonia. Popular for weddings, celebrations and afternoon teas.
Gwesty moethus pedair seren, sydd wedi ei leoli yn agos i Borthaethwy. Mae'n gerddi yn cyffwrdd y dwr yn yr Afon Fenai, ac gyda golygfa am Eryri. Lleoliad poblogaidd am briodasau, dathliadau a the prynhawn
Dylan Hughes
General Manager
14:00-17:30
Not Available
Not Available
hello@chateaurhianfa.com
Employers
Chilly Cow Ice Cream Ltd
Chilly Cow Ice Cream is a family run business who use fresh milk from our family farm to manufacture and distribute ice cream to the hospitality, retail and tourism sectors
Mae Hufen Iâ Chilly Cow yn fusnes teuluol sy'n defnyddio llaeth ffres o'n fferm deuluol i gynhyrchu a dosbarthu hufen iâ i'r sectorau lletygarwch, manwerthu a thwristiaeth
Anna Taylor
Director
10:00-11:00
Not Available
Not Available
info@chillycow.co.uk
Employment Support , Employers , Education and Training Providers
Chwarae Teg
Since 1992, we’ve been working to ensure that women in Wales can enter the workplace, develop their skills and build rewarding careers.
Rydym wedi bod yn gweithio ers 1992 i helpu i sicrhau y gall menywod yng Nghymru gael mynediad i’r gweithle, datblygu eu sgiliau a meithrin gyrfaoedd gwerth chweil.
Rachel Wilson
Engagement Partner
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
an2@chwaraeteg.com
Employment Support
Civil Engineering Contractors Association (CECA) Wales
CECA Wales represents Wales’ largest and smallest civil engineering contracting businesses who build the infrastructure that our nation needs to prosper.
Mae CECA Cymru yn cynrychioli cwmnioedd contractwyr peirianneg sifil mwyaf a lleiaf Cymru, y rheini sydd yn adeiladu yr isadeiledd sydd angen ar ein cenedl i ffynnu.
Ed Evans
Director
10:00-11:00
10:00-11:00
10:00-11:00
ed.evans@cecawales.co.uk
Employers
Civil Service HR
Be the voice of Wales closer to home
Byddwch yn llais i Gymru yn nes at adref
Not Available
Not Available
Not Available
Education and Training Providers
Coleg Cambria
Coleg Cambria is a further and higher education college offering full time and part time courses, apprenticeships and employer training.
Mae Coleg Cambria yn goleg addysg bellach ac addysg uwch sy'n cynnig cyrsiau amser llawn a rhan amser, prentisiaethau a hyfforddiant cyflogwyr.
Not Available
Not Available
Not Available
enquiries@cambria.ac.uk
Employment Support
Communities for Work & Communities for Work Plus Flintshire
Communities for Work is an employability programme designed for people aged 16 +. In Flintshire we can offer you a dedicated mentor, access to training, help with interview skills and much more.
Rhaglen cyflogadwyedd yw Cymunedau ar gyfer Gwaith a ddyluniwyd ar gyfer pobl 16 + oed. Yn Sir y Fflint gallwn gynnig mentor ymroddedig i chi, mynediad at hyfforddiant, help gyda sgiliau cyfweld a llawer mwy.
Daniel Wade & Coran Halfpenny-Williams
Youth Mentors
10:00-12:00
Not available
Not available
cfwtriage@flintshire.gov.uk
Employers
Control Techniques
Control Techniques, a Nidec company, has been at the forefront of drive technology for over 40 years. We empower innovators to move the world, one revolution at a time. We are drive obsessed.
Control Techniques, a Nidec company, has been at the forefront of drive technology for over 40 years. We empower innovators to move the world, one revolution at a time. We are drive obsessed.
Lucy Williams
HR Advisor (Support Services)
10:00-12.00 / 13:00-15:00
Not Available
Not Available
recruit.ct@mail.nidec.com
Employers
Conwy County Borough Council
Conwy County Borough Council is the largest employer in the County, we are a diverse employer that encourages the development of our staff who in turn deliver quality services to clients - the public.
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yw cyflogwr mwyaf y Sir, rydym yn gyflogwr amrywiol sy’n annog datblygiad ein staff, sydd yn eu tro’n darparu gwasanaethau o safon i’r cleientiaid – y cyhoedd.
Sarah Hughes / Rebecca Jones
Corporate Human Resources
10:00-12:00
Not Available
Not Available
Employment Support
Conwy Employment Hub
A community-driven "one-stop shop" for employability in Conwy.
"Siop un stop" a yrrir gan y gymuned ar gyfer cyflogadwyedd yng Nghonwy.
Clare Kingscott
Engagement Officer
10:00 - 12:00
Not available
Not available
ceh@conwy.gov.uk
Employment Support
Creative Wales
Creative Wales is an agency set up within Welsh Government in early 2020. Creative Wales champions the creative industries in Wales, providing a strong and unified voice for our sectors.
Asiantaeth o fewn Llywodraeth Cymru yw Cymru Greadigol gafodd ei sefydlu yn nechrau 2020. Mae Cymru Greadigol yn hyrwyddo'r diwydiannau creadigol yng Nghymru, gan roi llais cryf ac unedig i'n sectorau.
Not Available
Not Available
Not Available
creativewales@gov.cymru
Employers
Denbighshire County Council Community Support Services
We support individuals to develop the skills and confidence they need to maintain, or regain, their ability to manage their own social care, health and housing support needs. Staff work in partnership with individuals and families.
Rydym yn cefnogi unigolion i ddatblygu'r sgiliau a'r hyder sydd eu hangen arnynt i gynnal, neu adennill, eu gallu i reoli eu hanghenion gofal cymdeithasol, iechyd a chymorth tai eu hunain. Mae'r staff yn gweithio mewn partneriaeth ag unigolion a theuluoedd
Scott Robinson and Gwenno Williams
Scott - Denbighshire County Council Residential and Therapeutic Day Services Gwenno - Co-Ordinator for the WeCare campaign, North Wales team
10:00-12:00
Not Available
Not Available
Shannon.J.Williams@denbighshire.gov.uk
Employers Education and Training Providers
Dylan's Restaurant
We are a family of three award winning waterside restaurants, serving locally sourced produce & seafood, in the beautiful coastal towns of Menai Bridge, Criccieth & Llandudno, North Wales. We also have a General Store in Menai Bridge.
Ein bwytai. Tri lleoliad rhyfeddol o unigryw ar lan y dŵr yng Nghricieth, Llandudno a Phorthaethwy, sy'n gweini bwyd môr a chynnyrch lleol ffres. Mi gennym Siop Gyffredinol ym Mhorthaethwy hefyd.
Paige Mabbs
Human Resources
Not Available
Not Available
Not Available
careers@dylansrestaurant.co.uk
Education and Training Providers , Employers , Employment Support , Volunteering
ELITE Supported Employment | JobSense Project
JobSense provides support to people, aged 25 or over with a sensory loss to find paid work or to move closer to finding work by gaining work experience, a qualification or a work relevant certificate.
Mae JobSense yn rhoi cefnogaeth i bobl, 25 oed neu drosodd sydd â cholled synhwyraidd i ddod o hyd i waith â thâl neu i symud yn agosach at ddod o hyd i waith trwy ennill profiad gwaith, cymhwyster neu dystysgrif sy'n berthnasol i waith.
Team Leader
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
information@elitesea.co.uk
Employers Education and Training Providers Employment Support
Equal Education Partners
Equal Education Partners is an education recruitment company working with educators, aspiring educators and schools across Wales. We employ teachers and teaching assistants, and offer excellent rates of pay and training to our staff.
Mae Equal Education Partners yn gwmni recriwtio addysg sydd yn gweithio gydag addysgwyr, darpar addysgwyr ac ysgolion ledled Cymru. Rydym yn cyflogi athrawon a chymorthyddion ac yn cynnig cyfraddau tâl a hyfforddiant ardderchog i'n staff.
Dominic Yarwood
Senior Recruitment Manager
Not Available
11:00-12:00
Not Available
hello@equaleducationpartners.com
Employers
Ffestiniog & Welsh Highland Railways
The Ffestiniog and Welsh Highland Railways are two of the UK's most popular heritage railways, located in the heart of picturesque Snowdonia.
Mae’r Rheilffyrdd Ffestiniog ac Eryri yn ddau o’r rheilffyrdd treftadaeth fwyaf poblogaidd y DU a’u lleolwyd ynghanol prydferthwch Eryri.
Osian Hughes
Marketing Lead
Not Available
14:00 - 16:00
Not Available
enquiries@ffwhr.com
Employment Support
Go North Wales Tourism and Hospitality Academy
Go North Wales Hospitality Academy will guide, support and assist you – whether you’re a student considering a career in hospitality, already working in the industry and looking for your next opportunity or looking at changing career paths.
Bydd yr Academi Lletygarwch yn eich tywys, cefnogi. a'ch cynorthwyo - p'un a ydych chi'n fyfyriwr sy'n ystyried gyrfa mewn lletygarwch, eisoes yn gweithio yn y diwydiant ac yn chwilio am eich cyfle nesaf neu'n edrych ar newid llwybrau gyrfa
Eirlys Jones
Commercial Director
10:00 - 17:00
Not Available
Not Available
hacademy@nwt.co.uk
Education and Training Providers
Gower College Swansea
Gower College Swansea offers award-winning business training to employers right across the Swansea Bay region, Wales and beyond.
Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig hyfforddiant busnes arobryn i gyflogwyr ar draws ardal Bae Abertawe, Cymru a thu hwnt.
Adele Bubear
Coordinator Quality and Learner Services
13:00 - 16:00
11:00 - 13:00
13:30 - 16:00
info@gcs.ac.uk
Employers
Great Bear Distribution
Great Bear is a leading UK ambient 3PL business providing nationwide contract logistics and supply chain management services to a range of companies across a variety of sectors.
Mae Great Bear yn fusnes 3PL amgylchynol blaenllaw yn y DU sy'n darparu gwasanaethau logisteg contract a rheoli'r gadwyn gyflenwi ledled y wlad i ystod o gwmnïau ar draws amrywiaeth o sectorau.
HR Business Partner
10.00 - 14.00
Not Available
Not Available
Education and Training Providers
Grŵp Llandrillo Menai
Grŵp Llandrillo Menai aims to support the economy of North Wales by equipping local people with the skills and qualifications needed to ensure the competitiveness and success of the region.
Bwriad Grŵp Llandrillo Menai yw cefnogi economi Gogledd Cymru drwy roi i'r bobl leol y sgiliau a'r cymwysterau sy'n angenrheidiol i sicrhau bod y rhanbarth yn gystadleuol ac yn llwyddiannus.
Not Available
Not Available
Not Available
generalenquiries@gllm.ac.uk
Employment Support
Jobcentreplus
Jobcentre Plus is part of the Department for Work and Pensions, we help people of working age find and prepare for employment
Cyflogwr a thim partneriaeth
10:00 - 12:00 (North Wales) ; 13:00 - 15:00 (Mid Wales)
Not Available
Not Available
FLINTSHIRE.EATEAM@DWP.GOV.UK
Employers, Employment Support
Kickstart
The Kickstart Scheme is open to people that are aged 16-24 that are currently claiming Universal Credit and are at risk of long-term unemployment.
Mae Cynllun Kickstart yn agored i bobl rhwng 16 a 24 oed sy'n hawlio Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac sydd mewn perygl o ddiweithdra tymor hir.
Rheolwr Cyfrif Kickstart
11:00 - 12:00
Not Available
Not Available
Education and Training Providers
Lantra Wales
Lantra Wales works to help you access training, qualifications, skills and knowledge. We deliver Welsh Government funded programmes which support businesses with the cost of completing training to ensure employees have the right skill set.
Mae Lantra Cymru yn eich helpu chi i gael mynediad at hyfforddiant. Rydym yn darparu rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cefnogi busnesau gyda'r gost o gwblhau hyfforddiant er mwyn sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau priodol.
Sarah Lewis
Deputy Director of Lantra Wales
14:00 - 15.00
Not Available
11:00 - 12:00
wales@lantra.co.uk
Employment Support , Education and Training Providers , Employers, Volunteering
Leonard Cheshire Wales
We support individuals to live, learn and work as independently as they choose, whatever their ability. Led by people with experience of disability, we are at the heart of local life — opening doors to opportunity, choice and support.
We support individuals to live, learn and work as independently as they choose, whatever their ability. Led by people with experience of disability, we are at the heart of local life — opening doors to opportunity, choice and support.
Senior Coordinator
10.00-12.00 / 13.00 -15.00
10.00 - 12.00
10:00 - 12:00
changingfutures@leonardcheshire.org
Employers
Livability
Livability is the charity that’s committed to enabling people with disabilities to live the life they want to lead. We work to change what is unlivable, helping people to tackle the barriers they face and create a livable life.
Livability yw'r elusen sydd wedi ymrwymo i alluogi pobl ag anableddau i fyw'r bywyd maen nhw am ei arwain. Rydym yn gweithio i newid yr hyn sy'n anhrosglwyddadwy, gan helpu pobl i fynd i'r afael â'r rhwystrau sy'n eu hwynebu a chreu bywyd b
Kim Litster
Recruitment and Induction Mentor
13:30-16:00
13.30-16:00
13.30-16:00
klitster@livability.org.uk
Employers , Education and Training Providers
Llamau
Llamau’s mission is to end youth homelessness and homelessness for women. We know that homelessness does not have to exist – it isn’t inevitable and we know that by working together we can prevent it.
Cenhadaeth Llamau yw rhoi terfyn ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc a menywod. Rydyn ni’n gwybod nad oes rhaid i ddigartrefedd fodoli – nid yw'n anochel ac rydyn ni’n gwybod y gallwn ni ei atal drwy gydweithio.
Contract & Quality Assurance Manager
13:00 - 14:00
Not Avaliable
Not Avaliable
careers@llamau.org.uk
Employers
MHC UK Ltd
MHC UK is one of the UK's top providers of support to individuals with learning disabilities, mental health issues, behaviours that challenge and autism.
MHC UK is one of the UK's top providers of support to individuals with learning disabilities, mental health issues, behaviours that challenge and autism.
Amy Harding
Support Services Coordinator
10:00-12:00
Not Available
Not Available
workforce@mhc-uk.com
Education and Training Providers
Motivational Preparation College of Training (MPCT)
The MPCT is a thriving and distinguished training provider having been graded as outstanding in all areas by Ofsted and, most recently, being named as the TES Training Provider of the Year 2017.
The MPCT is a thriving and distinguished training provider having been graded as outstanding in all areas by Ofsted and, most recently, being named as the TES Training Provider of the Year 2017.
Ian Shaw
Employer Engagement Manager
11:00-12:00 / 14:00-15:00
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00
enquiries@mpct.co.uk
Education and Training Providers Employment support
Môn CF Anglesey & Gwynedd
We offer employment support: free training, CV writing, job application support, paid-work placements and can help you to set-up your own business. Supporting people of all ages across Anglesey and Gwynedd.
Rydym yn cynnig cymorth cyflogaeth: hyfforddiant am ddim, ysgrifennu CV, cymorth hefo ceisiadau am swydd, lleoliadau gwaith hefo tâl neu gallwn eich helpu i sefydlu eich busnes eich hun. Cefnogi pobl o pob oedran, ar draws Môn a Gwynedd.
Hannah Parsons
Marketing and Engagement Officer
10.00-12.00
Not Available
Not Available
info@moncf.co.uk
Education and Training Providers
Môn Training Centre
Môn Training Centre are based on The Isle of Anglesey in North Wales. We are a fully accredited training provider for Safety training and Plant Machinery training for operators across all sectors.
Mae Canolfan Hyfforddiant Môn wedi ei sefydly ar Ynys Môn. Yr ydym yn gwmni sydd yn cynnig Hyfforddiant diogelwch ac hyfforddiant ar Beiriannau Adeiladwaith mewn pob math o ddiwydiannau.
John Pearson
Training Director
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
09:00 - 15:00
john@montrainingcentre.com
Education and Training Providers
North East Wales Adult Community Learning
We are delighted to officially launch the new North East Wales Adult Community Learning partnership, a joint venture between Flintshire County Council and Wrexham County Borough Council to provide the very best adult learning opportunities
Mae’n bleser gennym lansio partneriaeth Dysgu Oedolion yn y Gymuned Gogledd Ddwyrain Cymru, sef menter ar y cyd rhwng Cyngor Sir y Fflint a Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i ddarparu’r cyfleoedd dysgu oedolion a chanlyniadau gorau yn ein
Michelle Wright
Adult Community Learning Manager
10:00 - 12:00
Not Available
Not Available
acl@wrexham.gov.uk
Education and Training Providers
North Wales Training
North Wales Training is committed to helping people gain skills and qualifications for employability, so that they are equipped for productive, sustainable, and fulfilling employment in a modern economy.
Mae Hyfforddiant Gogledd Cymru wedi ymrwymo i helpu pobl ennill sgiliau a chymwysterau ar gyfer cyflogadwyedd, fel eu bod yn barod ar gyfer cyflogaeth gynhyrchiol, gynaliadwy a boddhaus mewn economi fodern.
Chris Ellis
Sales Operation Manager
10:00-12:00
10:00-12:00
Not Available
hello@nwtraining.co.uk
Employers
Office for National Statistics
The Office for National Statistics is entrusted with the public's data. We work on some of the country's most topical issues, from employment figures to migration statistics.
Mae data'r cyhoedd yn ymddiried yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Rydym yn gweithio ar rai o faterion mwyaf amserol y wlad, o ffigurau cyflogaeth i ystadegau ymfudo.
Darren Weeks
Talent Partner
12:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
ons.resourcing@ons.gov.uk
Employers
Oscar Mayer Wrexham
Oscar Mayer Wrexham is part of the Oscar Mayer Group, a UK-wide company specialising in manufacturing prepared foods for the top UK grocery retailers such as The Co-Operative, Morrisons, Sainsbury's, Aldi, Asda and Waitrose.
Mae Oscar Mayer Wrecsam yn rhan o Grŵp Oscar Mayer, cwmni ledled y DU sy'n arbenigo mewn cynhyrchu bwydydd wedi'u paratoi ar gyfer prif fanwerthwyr bwyd y DU fel The Co-Operative, Morrisons, Sainsbury's, Aldi, Asda a Waitrose
Pippa Davies & Melissa O'Brien
People Business Partners
08:00 - 16:00
08:00 - 16:00
Not available
Human_ResourcesWXM@oscarmayer.co.uk
Education and Training Providers
PACEY Cymru (North)
PACEY is the Professional Association for Childcare and Early Years. We are a charity dedicated to supporting everyone working in childcare and early years to provide high quality care and early learning for children and families.
Cymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar yw PACEY. Elusen ydym ni sydd wedi ymroi i gefnogi pawb sy’n gweithio yn y maes gofal plant a blynyddoedd cynnar i ddarparu gofal a dysgu cynnar o ansawdd uchel i blant a theuluoedd.
Kim Chatterton
Childminding Coordinator
10:00 - 12:00, 13:00-15:00
Not available
Not available
paceycymru@pacey.org.uk
Employment Support
PRIME Cymru
PRIME Cymru provides free support to set up in business, find employment, or develop skills through training and volunteering opportunities.
Mae PRIME Cymru yn rhoi cymorth am ddim i unigolion hŷn yng Nghymru sefydlu busnes, cael hyd i swydd, neu feithrin sgiliau drwy achub ar gyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli.
PRIME Cymru Staff
Development Officer
10:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
Not available
enquiries@primecymru.co.uk
Employers
PSS UK
PSS is a social enterprise with a mission to help the people we support live their lives to the fullest.
Menter gymdeithasol ydy PSS gyda chenhadaeth i helpu’r bobl yr ydym yn eu cefnogi i fyw bywyd i’r eithaf.
Not Available
Not Available
Not Available
iona.roberts@pss.org.uk
Employers
Phoenix Homecare and Support Ltd
Phoenix Homecare and Support is a domiciliary care provider that covers the North Wales and Powys areas. We provide support and care to individuals living within their own homes, and aim to maintain their independence and wellbeing.
Mae Phoenix Homecare and Support yn ddarparwr gofal cartref sy'n cynnwys ardaloedd Gogledd Cymru a Phowys. Rydym yn darparu cefnogaeth a gofal i unigolion sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain, a'n nod yw cynnal eu hannibyniaeth a'u lles.
Rebecca Bannister
Recruitment Manager
10:00 - 12:00
11.00 - 13.00
Not Available
recruitment@phoenixhomecareandsupport.co.uk
Employers
Premier Care Plus Ltd
We provide care and support to clients in their own homes. We have built our business on our commitment to change the way care is delivered. Our flexible approach allows us to support our clients in their day to day living.
Rydym yn darparu gofal a chymorth i gleientiaid yn eu cartrefi eu hunain. Rydym wedi adeiladu ein busnes ar ein hymrwymiad i newid y ffordd y darperir gofal. Mae ein dull hyblyg yn ein galluogi i gefnogi ein cleientiaid yn eu gwaith o ddydd i ddydd
Not Available
Not Available
Not Available
enquiries@premiercareplus.co.uk
Education and Training Providers
Prifysgol Aberystwyth University
Aberystwyth University is the university by the sea that has provided world-class education for almost 150 years. Come to Aberystwyth University if you’d like to expand your horizons and fulfil your potential.
Prifysgol Aberystwyth yw’r brifysgol ger y lli sydd wedi darparu’r addysg orau posib ers bron i 150 o flynyddoedd. Dewch i Brifysgol Aberystwyth os hoffech chi ehangu eich gorwelion a gwireddu eich potensial
Dafydd Morse
Student recruitment Officer
11:00-12:00 / 13:00-15:00
10:00-12:00
10:00-12:00
Employers
Read Construction
Read are a modern, award winning, innovative Principal Contractor delivering construction projects across North & Mid Wales and the North West & North Midlands since 1985.
Mae Read yn Brif Gontractwr modern, arobryn, arloesol sy’n cyflawni prosiectau adeiladu ar draws gogledd a chanolbarth Cymru a gogledd-orllewin a gogledd canolbarth Lloegr ers 1985
Improvement and Engagement Manager
11:00 - 12:00
Not Available
Not Available
Employers
Royal Air Force
The Royal Air Force secures the skies, protecting the UK from threats at home while peacekeeping abroad. Our careers offer skills for life, and a chance to play a part in operations around the world.
Mae'r Awyrlu Brenhinol yn diogelu’r awyr, gan amddiffyn y DU rhag bygythiadau gartref wrth gadw heddwch dramor. Mae ein gyrfaoedd yn cynnig sgiliau am oes, a chyfle i chwarae rhan mewn ymgyrchoedd ledled y byd.
Flt Lt Paffett, Sgt Rogers, Sgt Mitchelmore, and Sgt Matthew Willis
Recruitment Team
10:00 - 12:00 / 14:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
Education and Training Providers, Employers
Springboard UK
Provides specialist careers advice and guidance – and champions the hospitality industry, promoting it as a rewarding and worthwhile career path. We also collaborate with our business partners to imaginatively attract and retain talent.
Yn darparu cyngor ac arweiniad gyrfaoedd arbenigol - ac yn cefnogi’r diwydiant lletygarwch, gan ei hyrwyddo fel llwybr gyrfa gwerth chweil. Rydym hefyd yn cydweithredu â'n partneriaid busnes i ddenu a chadw talent.
Kelly Kitching & Nicky Ayres
Senior Careers, Education & Employability Programme Delivery Manager
13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
info@springboarduk.org.uk
Education and Training Providers
Swansea University METaL Project
METaL delivers advanced materials and manufacturing training through the provision of short, 10 credit courses at level 4 and above. Funded by the European Social Fund, through the Welsh Government.
Mae METaL yn cyflwyno hyfforddiant deunyddiau uwch a gweithgynhyrchu trwy ddarparu cyrsiau byr, 10 credyd ar lefel 4 ac uwch. Wedi'i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.
Eleanor Hubble
Industrial Engagement Officer
Not Available
Not Available
Not Available
info@project-metal.co.uk
Employment Support
Tasty Careers
Have you ever considered a career in food and drink? This is your one stop shop to finding a deliciously scrumptious Tasty Career in the Food & Drink Industry.
Ydych chi erioed wedi ystyried gyrfa mewn bwyd a diod? Dyma'ch fan i ddod o hyd i yrfa blasus yn y Diwydiant Bwyd a Diod.
Not Available
Not Available
Not Available
info@nsafd.co.uk
Education and Training Providers
The Open University in Wales
As Wales’ largest provider of part-time undergraduate university study, we offer a wide choice of qualifications and subject areas. We’ve also got a huge range of free online learning for you to explore.
Fel darparwr astudiaeth brifysgol israddedig rhan-amser mwyaf Cymru, rydym yn cynnig dewis eang o gymwysterau a meysydd pwnc. Mae hefyd gennym amrywiaeth sylweddol o ddysgu ar-lein am ddim i chi ei archwilio.
Sam Forde
Partnerships Coordinator (North Wales)
14:30 - 15:00
10:00 - 10:30
11:00 - 11:30
wales-partnerships@open.ac.uk
Employment Support
The Poppy Factory: Ex-Forces Employment Support
The Poppy Factory supports ex-Forces job seekers across Wales on your journey into employment, helping you overcome any barriers. Whatever your situation, our employment team is there to offer one-to-one support.
Mae Ffatri’r Pabi yn cefnogi ceiswyr gwaith cyn-Lluoedd ledled Cymru ar eich taith i gyflogaeth, gan eich helpu i oresgyn unrhyw rwystrau. Beth bynnag fo'ch sefyllfa, mae ein tîm cyflogaeth yno i gynnig cefnogaeth un i un.
Kirsty Gronow
Employment Consultant, The Poppy Factory
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
10:00 - 11:00
support@poppyfactory.org
Volunteering
Third Sector Support Wales
Third Sector Support Wales is a network of support organisations for the whole of the third sector in Wales. We work with citizens, volunteers and third sector groups to identify and address what matters to them.
Rhwydwaith o sefydliadau cymorth ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Rydym yn gweithio gyda dinasyddion, gwirfoddolwyr a grwpiau trydydd sector i adnabod a mynd i'r afael â'r hyn sy'n bwysig iddyn nhw
Not Available
Not Available
Not Available
natasha.borton@avow.org
Employers
Treherne Care Group
The Treherne Care Group is a Privately Owned Social Care Provider Delivering Tailored Care and Support for Adults who have a Learning Disability, Mental Disorder, Acquired Brain Injury, Autism Spectrum Disorder and Associated Complex needs.
Darparwr Gofal Cymdeithasol dan Berchnogaeth Breifat yw Grŵp Gofal Treherne sy’n darparu Gofal a Chefnogaeth ar gyfer Oedolion sydd ag Anableddau Dysgu, Anhwylderau Meddyliol, Anafiadau i’r Ymennydd, Anhwylder Sbectrwm Awtistig ac Anghenion Cymhleth cysylltiedig.
Not Available
Not Available
Not Available
tinao@trehernecaregroup.com
Education and Training Providers
Tyddyn Môn
Tyddyn Môn is a registered charity. We have been providing support for adults with a learning disability for over 30 years. We offer person centred care and support in supported living and in day opportunities.
Mae Tyddyn Môn yn elusen gofrestredig. Rydym wedi bod yn darparu cefnogaeth i oedolion ag anabledd dysgu ers dros 30 mlynedd. Rydym yn cynnig gofal a chefnogaeth sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn sy'n byw gyda chefnogaeth ac mewn cyfleoedd dydd.
Not Available
Not Available
Not Available
info@tyddynmon.co.uk
Employers
Venue Cymru
Venue Cymru is a busy arts & events centre, with a 1,500 seat theatre, a 2,500 capacity arena and a range of high quality conference / event spaces. The programme is diverse, from West End Shows to our Young Creatives & high profile events.
Canolfan gelfyddydol a digwyddiadau prysur yw Venue Cymru. Mae’r theatr yn cynnwys 1,500 o seddi yn ogystal ag arena gyda chapasiti ar gyfer 2,500 o bobl yn ogystal ag amrywiaeth o leoliadau o safon uchel o fewn y theatr ar gyfer cynadledda a chynnal digwyddiadau. Mae’r rhaglen yn amrywiol ac yn cynnwys cynnal sioeau o’r West End a chyflwyniadau gan bobl ifanc (Young Creatives) a digwyddiadau safonol eraill.
Emma Battersby
Human Resources Business Partner
10:00 - 11.30
Not Available
Not Available
Employers
Verytas
Verytas Solutions Ltd has been providing the highest quality home care since it was established in 1998 and currently provides domiciliary care across Flintshire and Denbighshire.
Mae Verytas Solutions Ltd wedi bod yn darparu gofal cartref o'r ansawdd uchaf ers ei sefydlu ym 1998 ac ar hyn o bryd mae'n darparu gofal cartref ledled Sir y Fflint a Sir Ddinbych.
Steve Williams
Director
Not Available
Not Available
Not Available
enquiries@verytas.net
Employers
Voyage Care
We’re looking for kind, caring and compassionate people to help us make a difference to the lives of vulnerable people. Our teams support people by providing vital care and support we help people to build their skills and confidence.
Rydym yn chwilio am bobl garedig, ofalgar a thosturiol i'n helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl sy'n agored i niwed. Mae ein timau'n cefnogi pobl drwy ddarparu gofal a chymorth hanfodol; rydym yn helpu pobl i feithrin eu sgiliau a'u hyder.
Angela Godsmark
Operations Manager
10.00 - 12.00 13.00 -15.00
Not Available
Not Available
vacancies@voyagecare.com
Employers
WeCare Wales
For the right person, in the right role, working in care is a career to be proud of. Have you got what it takes? Come and learn more!
I’r person cywir, yn y rôl cywir, mae gweithio mewn gofal yn yrfa i fod yn falch ohono. Oes gennyt ti’r gallu? Dewch i ddysgu mwy!
Gwenno Willliams
Co-Ordinator for the WeCare campaign, North Wales team
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
contact@wecare.wales
Employment Support
Welsh Refugee Council
Empowering asylum seekers and refugees to build new futures in Wales. We provide specialist advice and support services to asylum seekers and refugees in Wales to ensure they can access the services they need.
Galluogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid i adeiladu dyfodol newydd yng Nghymru
Chris Hughes
Education & Employability Officer
10:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
info@wrc.wales
Employers
Wincanton Plc
Wincanton are on e of the UK's biggest supply chain and logistics firms. We have sites up and down the UK - with our newest opening in Holyhead in just a few weeks time!
Wincanton yw un o gwmnïau cadwyn gyflenwi a logisteg mwyaf y DU. Mae gennym safleoedd ar hyd a lled y DU - gyda'n hagoriad mwyaf newydd yn digwydd yng Nghaergybi ymhen ychydig wythnosau!
Skye McMillan
National Resourcing Manager
12:00 - 13:00
Not Available
11:00 - 13:00
skye.mcmillan@wincanton.co.uk
Employment Support
Working Denbighshire
Do you want a job? Do you need a job? Not sure where to start? Working Denbighshire can help!
Ydych chi eisiau Swydd? Ydych chi angen Swydd? Ddim yn siŵr lle i ddechrau? Gall Sir Ddinbych yn Gweithio helpu!
Rachael Smith
Employment Engagement Manager
10:00 - 12:00
Not Available
Not Available
workingdenbighshire@denbighshire.gov.uk
Employment Support
Working on Wellbeing - Scope & Legacy in the Community
Working on Wellbeing works with disabled people to develop a programme around their career goals and how they can achieve them. We do this through group and one-to-one support.
Mae Gweithio ar Les yn gweithio gyda phobl anabl i ddatblygu rhaglen yn ymwneud â’u nodau gyrfa a sut y gallant eu cyflawni. Rydym yn gwneud hyn trwy sesiynau grŵp ac un-i-un
Emma Bailey
Working on Wellbeing Programme Lead
14:30 - 15:30
14:30 - 15:30
Not Available
wellbeingonwellbeing@scope.org.uk
Employers
Wynne Construction
Wynne Construction is a leading construction company operating throughout Wales. We provide high quality innovative solutions for both public and private sector clients.
Wynne Construction is a leading construction company operating throughout Wales. We provide high quality innovative solutions for both public and private sector clients.
Alison Hourihane
Social Value Manager
Not Available
Not Available
Not Available
sales@wynneconstruction.co.uk
Employers
ZF Services UK Ltd
Brake Caliper Remanufacturing site in Wrexham
Safle Ail-weithgynhyrchu Brake Caliper yn Wrecsam
Not Available
Not Available
Not Available
lloyd.williams@zf.com

Mid Wales 

Category
Logo
Name
Subtitle ENG
Subtitle CY
Teams
Job Title
19th
20th
21st
email
Employers
Abacare
Our mission is to provide flexible community-based care support of the highest standard, that promotes independence, dignity and choice.
Ein cenhadaeth yw darparu cymorth gofal hyblyg yn y gymuned o'r safon uchaf, sy'n hyrwyddo annibyniaeth, urddas a dewis.
Not Available
Not Available
Not Available
info@abacare.org.uk
Employers
Amberleigh Care
Specialist therapeutic residential care and education provider. Approved supplier to all Welsh local authorities. Working with boys, 11-18 who are 'looked after' by social services. Established in 2004, national reputation for excellence.
Darparwyr addysg a gofal preswyl therapiwtig arbenigol. Cyflenwr cymeradwy i holl awdurdodau lleol Cymru. Yn gweithio gyda bechgyn, 11-18, sy’n derbyn gofal gan y gwasanaethau cymdeithasol. Sefydlwyd yn 2004, gydag enw da’n genedlaethol am ragoriaeth.
Trudie Jenkins
HR Manager
13:00 - 15:00
Not Available
Not Available
info@amberleighcare.co.uk
Employment Support
Big Ideas Wales
Big Ideas Wales support young entrepreneurs in Wales to start their business.
Mae Syniadau Mawr Cymru yn cefnogi entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru i gychwyn eu busnes.
Cynghorwyr Busnes Syniadau Mawr Cymru a Busnes Cymru
Business Advisor
10:00-12:00 / 13:00-15:00
10:00-12:00
10:00-12:00
enquires@bigideaswales.com
Volunteering, Employment Support
CGL ACE - Achieving Change through Employment
We help BAME and migrant people aged over 25 into work, training and volunteering. We will meet you at a convenient location for you or if we can work with you via video calls on your smartphone or computer.
Rydym yn helpu pobl groenddu a phobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol (BAME) yn ogystal ag ymfudwyr yng Nghymru i ddod o hyd i waith. Rydym yn cynorthwyo oedolion sy’n 25 neu’n hŷn, sydd un ai wedi bod yn ddi-waith ers tro neu sy’n economa
Case Officer
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
ace@cgl.org.uk
Employers Education and Training Providers Employment Support
CITB
CITB is the industry training board for the construction sector in England, Scotland, and Wales. It’s our job to help the construction industry attract talent and to support skills development, to build a better Britain
CITB is the industry training board for the construction sector in England, Scotland, and Wales. It’s our job to help the construction industry attract talent and to support skills development, to build a better Britain
Ceri Jones
Customer Engagement Manager
11:00-12:00 / 14:00-15:00
11:00-12:00
11:00-12:00
info@goconstruct.org
Employers
Cartrefi Cymru Co-operative
We are a multi-stakeholder, not for profit Co-operative that supports people with learning disabilities in Wales. We pride ourselves on putting people at the heart of our decision making and support.
Rydym yn sefydliad dielw sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru. Ni yw un o'r darparwyr cymorth mwyaf yng Nghymru ac rydym hefyd yn gwmni cydweithredol.
Gareth Davies and Daniel Williams
10:00-12:00
hr.enquiries@cartrefi.coop
Employers
Castell Ventures
Our tailored, innovative and flexible care and support, catering and cleaning services make a difference to hundreds of people living in Wales.
Mae’n gwasanaethau gofal a chymorth, arlwyo a glanhau hyblyg, arloesol ac wedi’u teilwra yn gwneud gwahaniaeth i gannoedd o bobl sy’n byw yng Nghymru.
Catherine Hughes
Staff Bank Coordinator
13:00- 15:00
Not Available
Not Available
info@castellventures.wales
Volunteering Employers Education and Training Providers
Centre for Alternative Technology
The Centre for Alternative Technology (CAT) is an internationally renowned environmental charity, a world leading eco centre, and one of the foremost providers of postgraduate environmental education in the UK.
The Centre for Alternative Technology (CAT) is an internationally renowned environmental charity, a world leading eco centre, and one of the foremost providers of postgraduate environmental education in the UK.
Not Available
Not Available
Not Available
wise.reception@cat.org.uk
Employment Support
Ceredigion County Council - Employment Support Team
Are you living in Ceredigion and looking for work? The Employment Support Team could help you.
Ydych chi’n byw yng Ngheredigion ac yn chwilio am waith? Gallai’r Tîm Cymorth Cyflogaeth eich helpu.
Rhian Owen
Team Manager – Employment and Training
13:00-15:00
Not Available
Not Available
tcc-est@ceredigion.gov.uk
Employment Support , Employers , Education and Training Providers
Chwarae Teg
Since 1992, we’ve been working to ensure that women in Wales can enter the workplace, develop their skills and build rewarding careers.
Rydym wedi bod yn gweithio ers 1992 i helpu i sicrhau y gall menywod yng Nghymru gael mynediad i’r gweithle, datblygu eu sgiliau a meithrin gyrfaoedd gwerth chweil.
Rachel Wilson
Engagement Partner
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
an2@chwaraeteg.com
Employment Support
Civil Engineering Contractors Association (CECA) Wales
CECA Wales represents Wales’ largest and smallest civil engineering contracting businesses who build the infrastructure that our nation needs to prosper.
Mae CECA Cymru yn cynrychioli cwmnioedd contractwyr peirianneg sifil mwyaf a lleiaf Cymru, y rheini sydd yn adeiladu yr isadeiledd sydd angen ar ein cenedl i ffynnu.
Ed Evans
Director
10:00-11:00
10:00-11:00
10:00-11:00
ed.evans@cecawales.co.uk
Employers
Civil Service HR
Be the voice of Wales closer to home
Byddwch yn llais i Gymru yn nes at adref
Not Available
Not Available
Not Available
Employment Support
Communities for Work+
Are you looking for work or to improve your job prospects? We offer FREE support to improve your skills, gain confidence, training or volunteering and find a job.
Yn chwilio am waith neu am wella'ch cyfleoedd i gael swydd? Cynigiwn gefnogaeth AM DDIM i gwella'ch sgiliau, ennill hyder, hyfforddiant neu wirfoddoli ac i dod o hyd i swydd.
10:00-12.00 / 13:00-15:00
Not available
Not available
jobsupport@powys.gov.uk
Employers
Compact Orbital Gears Ltd
Compact Orbital Gears designs, manufactures and develops bespoke gear solutions for aerospace, automotive and clean energy customers. This ability to offer bespoke solutions is key to the company’s success.
Mae Compact Orbital Gears yn dylunio, cynhyrchu a datblygu datrysiadau gêr pwrpasol ar gyfer cwsmeriaid awyrofod, modurol ac ynni glân. Mae'r gallu i gynnig atebion pwrpasol yn allweddol i lwyddiant y cwmni.
Not Available
Not Available
Not Available
hr@compactorbitalgears.com
Employers
Control Techniques
Control Techniques, a Nidec company, has been at the forefront of drive technology for over 40 years. We empower innovators to move the world, one revolution at a time. We are drive obsessed.
Control Techniques, a Nidec company, has been at the forefront of drive technology for over 40 years. We empower innovators to move the world, one revolution at a time. We are drive obsessed.
Lucy Williams
HR Advisor (Support Services)
10:00-12.00 / 13:00-15:00
Not Available
Not Available
recruit.ct@mail.nidec.com
Employment Support
Creative Wales
Creative Wales is an agency set up within Welsh Government in early 2020. Creative Wales champions the creative industries in Wales, providing a strong and unified voice for our sectors.
Asiantaeth o fewn Llywodraeth Cymru yw Cymru Greadigol gafodd ei sefydlu yn nechrau 2020. Mae Cymru Greadigol yn hyrwyddo'r diwydiannau creadigol yng Nghymru, gan roi llais cryf ac unedig i'n sectorau.
Not Available
Not Available
Not Available
creativewales@gov.cymru
Education and Training Providers , Employers , Employment Support , Volunteering
ELITE Supported Employment | JobSense Project
JobSense provides support to people, aged 25 or over with a sensory loss to find paid work or to move closer to finding work by gaining work experience, a qualification or a work relevant certificate.
Mae JobSense yn rhoi cefnogaeth i bobl, 25 oed neu drosodd sydd â cholled synhwyraidd i ddod o hyd i waith â thâl neu i symud yn agosach at ddod o hyd i waith trwy ennill profiad gwaith, cymhwyster neu dystysgrif sy'n berthnasol i waith.
Team Leader
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
information@elitesea.co.uk
Employers Education and Training Providers Employment Support
Equal Education Partners
Equal Education Partners is an education recruitment company working with educators, aspiring educators and schools across Wales. We employ teachers and teaching assistants, and offer excellent rates of pay and training to our staff.
Mae Equal Education Partners yn gwmni recriwtio addysg sydd yn gweithio gydag addysgwyr, darpar addysgwyr ac ysgolion ledled Cymru. Rydym yn cyflogi athrawon a chymorthyddion ac yn cynnig cyfraddau tâl a hyfforddiant ardderchog i'n staff.
Dominic Yarwood
Senior Recruitment Manager
Not Available
11:00-12:00
Not Available
hello@equaleducationpartners.com
Employers
Fashion-Enter Ltd (Wales)
FEL is an award winning not for profit company that centres on excellence in manufacturing and training of fashion technical skills.
Cwmni dielw sydd wedi ennill gwobrau yw FEL sy’n canolbwyntio ar ragoriaeth ym maes gweithgynhyrchu a hyfforddiant sgiliau ym maes sgiliau ffasiwn technegol.
Annabella Lewis
Senior Administrator
Not Available
Not Available
8:00- 17:00
Education@fashion-enter.com
Education and Training Providers
Gower College Swansea
Gower College Swansea offers award-winning business training to employers right across the Swansea Bay region, Wales and beyond.
Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig hyfforddiant busnes arobryn i gyflogwyr ar draws ardal Bae Abertawe, Cymru a thu hwnt.
Adele Bubear
Coordinator Quality and Learner Services
13:00 - 16:00
11:00 - 13:00
13:30 - 16:00
info@gcs.ac.uk
Employers
Haven, Quay West
Quay West is a family friendly holiday park, with on site swimming pool, entertainment, shop and much more
Mae Quay West yn barc gwyliau sy’n croesawu teuluoedd, gyda phwll nofio, adloniant, siop a llawer mwy ar y safle
People Administrator
Not Available
Not Available
Not Available
wendy.james@haven.com
Education and Training Providers
Hyfforddiant Ceredigion Training
HCT offers a wide range of training programmes, traineeships (Level 1) and apprenticeships (Level 2 and 3) to the people of Ceredigion.
Mae HCT yn cynnig amrywiaeth eang o rhaglenni dan hyfforddiant, hyfforddeiaethau (Lefel 1) a phrentisiaethau (Lefel 2 a 3) i bobl Ceredigion.
Not Available
Not Available
Not Available
info@hctceredigion.org.uk
Education and Training Providers, Employers , Employment Support , Volunteering
Hywel Dda University Health Board
Hywel Dda University Health Board provides healthcare services to a total population of around 384,000 throughout Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire. It provides Acute, Primary, Community, Mental Health and Learning Disabilities
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn darparu gwasanaethau gofal iechyd i boblogaeth o tua 384,000 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'n darparu gwasanaethau Acěwt, Sylfaenol, Cymunedol, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysg
Nia Gibbon
Future Workforce Manager
13:00 - 15:00
Not Available
10:00 - 12:00
hdd.futureworkforceteam@wales.nhs.uk
Employment Support
Jobcentreplus
Jobcentre Plus is part of the Department for Work and Pensions, we help people of working age find and prepare for employment
Cyflogwr a thim partneriaeth
10:00 - 12:00 (North Wales) ; 13:00 - 15:00 (Mid Wales)
Not Available
Not Available
FLINTSHIRE.EATEAM@DWP.GOV.UK
Employers, Employment Support
Kickstart (Mid Wales)
The Kickstart Scheme is open to people that are aged 16-24 that are currently claiming Universal Credit and are at risk of long-term unemployment.
Mae Cynllun Kickstart yn agored i bobl rhwng 16 a 24 oed sy'n hawlio Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac sydd mewn perygl o ddiweithdra tymor hir.
Rheolwr Cyfrif Kickstart
14:00 - 15:00
Not Avaliable
Not Avaliable
Education and Training Providers
Lantra Wales
Lantra Wales works to help you access training, qualifications, skills and knowledge. We deliver Welsh Government funded programmes which support businesses with the cost of completing training to ensure employees have the right skill set.
Mae Lantra Cymru yn eich helpu chi i gael mynediad at hyfforddiant. Rydym yn darparu rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cefnogi busnesau gyda'r gost o gwblhau hyfforddiant er mwyn sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau priodol.
Sarah Lewis
Deputy Director of Lantra Wales
14:00 - 15.00
Not Available
11:00 - 12:00
wales@lantra.co.uk
Employment Support , Education and Training Providers , Employers, Volunteering
Leonard Cheshire Wales
We support individuals to live, learn and work as independently as they choose, whatever their ability. Led by people with experience of disability, we are at the heart of local life — opening doors to opportunity, choice and support.
We support individuals to live, learn and work as independently as they choose, whatever their ability. Led by people with experience of disability, we are at the heart of local life — opening doors to opportunity, choice and support.
Senior Coordinator
10.00-12.00 / 13.00 -15.00
10.00 - 12.00
10:00 - 12:00
changingfutures@leonardcheshire.org
Employers , Education and Training Providers
Llamau
Llamau’s mission is to end youth homelessness and homelessness for women. We know that homelessness does not have to exist – it isn’t inevitable and we know that by working together we can prevent it.
Cenhadaeth Llamau yw rhoi terfyn ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc a menywod. Rydyn ni’n gwybod nad oes rhaid i ddigartrefedd fodoli – nid yw'n anochel ac rydyn ni’n gwybod y gallwn ni ei atal drwy gydweithio.
Contract & Quality Assurance Manager
13:00 - 14:00
Not Avaliable
Not Avaliable
careers@llamau.org.uk
Employment Support
Mid Wales Manufacturing Group (MWMG)
The strength and effectiveness of the MWMG lies in its Member Companies, representing manufacturing businesses of all sizes and types right across Mid Wales. We support STEM activity and promote career opportunities in the sector.
Mae cryfder ac effeithiolrwydd MWMG yn gorwedd yn ei aelod-gwmnïau, sy'n cynrychioli busnesau gweithgynhyrchu o bob maint a math ledled canolbarth Cymru. Rydym yn cefnogi gweithgarwch STEM ac yn hyrwyddo cyfleoedd gyrfa yn y sector.
Ceri Stephens
Group Manager
13:00 - 14:45
Not Avaliable
Not Avaliable
info@mwmg.org
Education and Training Providers
Motivational Preparation College of Training (MPCT)
The MPCT is a thriving and distinguished training provider having been graded as outstanding in all areas by Ofsted and, most recently, being named as the TES Training Provider of the Year 2017.
The MPCT is a thriving and distinguished training provider having been graded as outstanding in all areas by Ofsted and, most recently, being named as the TES Training Provider of the Year 2017.
Ian Shaw
Employer Engagement Manager
11:00-12:00 / 14:00-15:00
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00
enquiries@mpct.co.uk
Employers Education and Training Providers
NPTC Group of Colleges
Whether you are leaving school, interested in degree-level courses, want to study part-time to improve your job prospects, or simply learn for fun, NPTC Group of Colleges is a great place to study.
P'un a ydych chi'n gadael yr ysgol, â diddordeb mewn cyrsiau lefel gradd, eisiau astudio'n rhan-amser i wella'ch rhagolygon swydd, neu eisiau dysgu fel diddordeb, mae Grŵp Colegau NPTC yn le gwych i astudio.
Not Available
Not Available
Not Available
enquiries@nptcgroup.ac.uk
Employers
NPTC Group of Colleges
NPTC Group of Colleges is a thriving Further Education College, employing nearly 1000 professional and dedicated staff, on a full-time, part-time and sessional basis, across 8 campuses throughout Neath Port Talbot and Powys.
Mae Grŵp Colegau NPTC yn Goleg Addysg Bellach sy’n ffynnu, sy'n cyflogi bron i 1000 o staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 8 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.
Not Available
Not Available
Not Available
hr@nptcgroup.ac.uk
Employers
Network Recruitment Wales
Network Recruitment Wales are committed to providing excellent, high quality, and reliable staff to the Home Care, Nursing and Education sector.
Mae Network Recruitment Wales wedi ymrwymo i ddarparu staff dibynadwy, o ansawdd uchel a dibynadwy i'r sector Gofal Cartref, Nyrsio ac Addysg.
Emma a Cerys
Compliance Experts
13:00-15:00
10:00-12:00
10:00 - 12:00
sharedservices@networkrecruitmentwales.co.uk
Employers
Office for National Statistics
The Office for National Statistics is entrusted with the public's data. We work on some of the country's most topical issues, from employment figures to migration statistics.
Mae data'r cyhoedd yn ymddiried yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Rydym yn gweithio ar rai o faterion mwyaf amserol y wlad, o ffigurau cyflogaeth i ystadegau ymfudo.
Darren Weeks
Talent Partner
12:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
ons.resourcing@ons.gov.uk
Employers
Old Railway Line Garden Centre
We are an award winning, independent, family-run Garden Centre, Farm Shop and Restaurant combined. Our strong, friendly, hardworking team is the secret to our success and we are passionate about investing in young, enthusiastic individuals
Rydym yn Ganolfan Arddio, Siop Fferm a Bwyty cyfun, annibynnol a’r cyfan yn cael ei redeg gan y teulu. Cyfrinach ein llwyddiant yw ein tîm cryf, cyfeillgar a gweithgar ac rydym yn awyddus iawn i fuddsoddi mewn unigolion ifanc, brwdfrydig
Joe Aldworth
Marketing & Ecommerce Director
13:00 - 15:00
Not Available
Not Available
joe@oldrailwayline.co.uk
Employers
Orbis Education & Care
Orbis Education & Care provides specialist care and education services for children and adults with complex needs associated with autism.
Mae Orbis Education & Care yn darparu gwasanaethau gofal ac addysg arbenigol i blant ac oedolion ag anghenion cymhleth sy'n gysylltiedig ag awtistiaeth.
Drew Brown
Head of Care
12-30 - 13.30
Not Available
Not Available
recruitment@orbis-group.co.uk
Employers
Orbis Education and Care - Summergil House
We offer support to young people with a diagnosis of Autism and associated needs. Our vision is o provide every young person a life of choice, freedom and independence. Based near Presteigne on 18 acres of beautiful scenery.
Rydym yn cynnig cefnogaeth i bobl ifanc sydd â diagnosis o Awtistiaeth ac anghenion cysylltiedig. Ein gweledigaeth yw o darparu bywyd o ddewis, rhyddid ac annibyniaeth i bob person ifanc. Wedi'i leoli ger Presteigne ar 18 erw o olygfeydd hardd.
Chloe Randall
Deputy Manager
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
10:00 - 15:00
enquiries@orbis-group.co.uk
Education and Training Providers
PACEY Cymru (North)
PACEY is the Professional Association for Childcare and Early Years. We are a charity dedicated to supporting everyone working in childcare and early years to provide high quality care and early learning for children and families.
Cymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar yw PACEY. Elusen ydym ni sydd wedi ymroi i gefnogi pawb sy’n gweithio yn y maes gofal plant a blynyddoedd cynnar i ddarparu gofal a dysgu cynnar o ansawdd uchel i blant a theuluoedd.
Kim Chatterton
Childminding Coordinator
10:00 - 12:00, 13:00-15:00
Not available
Not available
paceycymru@pacey.org.uk
Employment Support
PRIME Cymru
PRIME Cymru provides free support to set up in business, find employment, or develop skills through training and volunteering opportunities.
Mae PRIME Cymru yn rhoi cymorth am ddim i unigolion hŷn yng Nghymru sefydlu busnes, cael hyd i swydd, neu feithrin sgiliau drwy achub ar gyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli.
PRIME Cymru Staff
Development Officer
10:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
Not available
enquiries@primecymru.co.uk
Employers
Perthyn
Perthyn is the Welsh word for “belonging”. Perthyn’s primary purpose is to provide support to people with learning difficulties in order that they can lead dignified and fulfilling lives within the community.
Pefedd yw'r gair Cymraeg am “perthyn”. Prif bwrpas Peledd yw darparu cefnogaeth i bobl ag anawsterau dysgu er mwyn iddynt allu byw bywydau urddasol a boddhaus yn y gymuned.
Phill Rees
Recruitment Coordinator
13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
recruitment@perthyn.org.uk
Employers
Phoenix Homecare and Support Ltd
Phoenix Homecare and Support is a domiciliary care provider that covers the North Wales and Powys areas. We provide support and care to individuals living within their own homes, and aim to maintain their independence and wellbeing.
Mae Phoenix Homecare and Support yn ddarparwr gofal cartref sy'n cynnwys ardaloedd Gogledd Cymru a Phowys. Rydym yn darparu cefnogaeth a gofal i unigolion sy'n byw yn eu cartrefi eu hunain, a'n nod yw cynnal eu hannibyniaeth a'u lles.
Rebecca Bannister
Recruitment Manager
10:00 - 12:00
11.00 - 13.00
Not Available
recruitment@phoenixhomecareandsupport.co.uk
Employers
Pobl
Pobl means People. We're not for profit and our team are difference-making across Wales. We are positive, connected and considerate. We aim to help people get to where they want to be in life. We provide accommodation, support and advice.
Nid ydym er elw ac mae ein tîm yn gwneud gwahaniaeth ledled Cymru. Rydym ni’n gadarnhaol, yn llawn cysylltiadau ac yn ystyriol. Ein nod yw helpu pobl i gyrraedd y lle maen nhw eisiau bod mewn bywyd. Rydym ni’n darparu llety, cefnogaeth a chyngor.
Cath Waters
Recruitment Advisor
13.00 - 15.00
Not Available
Not Available
talent@poblgroup.co.uk
Volunteering
Powys Association of Voluntary Organisations
PAVO is the County Voluntary Council for Powys supporting the third sector in Powys. We are proud to have been working to support Powys for nearly 25 years.
PAVO yw Cyngor Gwirfoddol Sirol Powys sy’n cefnogi’r trydydd sector ym Mhowys.
Leon Shearer / Emma Cotes
Volunteering Officer
11:00 - 14:00
13:00 - 17:00
Not Available
volunteering@pavo.org.uk
Employment Support , Employers
Powys County Council
Powys County council provides a variety of services aimed at improving the wellbeing of the residents of Powys.
Mae cyngor Sir Powys yn darparu amrywiaeth o wasanaethau sydd â'r nod o wella lles trigolion Powys.
Marc James
Work based Leaning Manager
14.00-15.00
Not Available
Not Available
Education and Training Providers
Prifysgol Aberystwyth University
Aberystwyth University is the university by the sea that has provided world-class education for almost 150 years. Come to Aberystwyth University if you’d like to expand your horizons and fulfil your potential.
Prifysgol Aberystwyth yw’r brifysgol ger y lli sydd wedi darparu’r addysg orau posib ers bron i 150 o flynyddoedd. Dewch i Brifysgol Aberystwyth os hoffech chi ehangu eich gorwelion a gwireddu eich potensial
Dafydd Morse
Student recruitment Officer
11:00-12:00 / 13:00-15:00
10:00-12:00
10:00-12:00
Employers
Randall Parker Foods
Randall Parker Food is the Largest independent lamb producer in the UK. We are a privately owned meat company specialising in lamb. Actively seeking new employees to join our team offering full on the job training.
Randall Parker Food is the Largest independent lamb producer in the UK. We are a privately owned meat company specialising in lamb. Actively seeking new employees to join our team offering full on the job training
Vicki Jones
HR Manager
13:30 - 15:00
Not available
10:30 - 12:30
hrwales@randallparkerfoods.com
Employers
Royal Air Force
The Royal Air Force secures the skies, protecting the UK from threats at home while peacekeeping abroad. Our careers offer skills for life, and a chance to play a part in operations around the world.
Mae'r Awyrlu Brenhinol yn diogelu’r awyr, gan amddiffyn y DU rhag bygythiadau gartref wrth gadw heddwch dramor. Mae ein gyrfaoedd yn cynnig sgiliau am oes, a chyfle i chwarae rhan mewn ymgyrchoedd ledled y byd.
Flt Lt Paffett, Sgt Rogers, Sgt Mitchelmore, and Sgt Matthew Willis
Recruitment Team
10:00 - 12:00 / 14:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
Education and Training Providers, Employers
Springboard UK
Provides specialist careers advice and guidance – and champions the hospitality industry, promoting it as a rewarding and worthwhile career path. We also collaborate with our business partners to imaginatively attract and retain talent.
Yn darparu cyngor ac arweiniad gyrfaoedd arbenigol - ac yn cefnogi’r diwydiant lletygarwch, gan ei hyrwyddo fel llwybr gyrfa gwerth chweil. Rydym hefyd yn cydweithredu â'n partneriaid busnes i ddenu a chadw talent.
Kelly Kitching & Nicky Ayres
Senior Careers, Education & Employability Programme Delivery Manager
13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
info@springboarduk.org.uk
Education and Training Providers
Swansea University METaL Project
METaL delivers advanced materials and manufacturing training through the provision of short, 10 credit courses at level 4 and above. Funded by the European Social Fund, through the Welsh Government.
Mae METaL yn cyflwyno hyfforddiant deunyddiau uwch a gweithgynhyrchu trwy ddarparu cyrsiau byr, 10 credyd ar lefel 4 ac uwch. Wedi'i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.
Eleanor Hubble
Industrial Engagement Officer
Not Available
Not Available
Not Available
info@project-metal.co.uk
Employment Support
Tasty Careers
Have you ever considered a career in food and drink? This is your one stop shop to finding a deliciously scrumptious Tasty Career in the Food & Drink Industry.
Ydych chi erioed wedi ystyried gyrfa mewn bwyd a diod? Dyma'ch fan i ddod o hyd i yrfa blasus yn y Diwydiant Bwyd a Diod.
Not Available
Not Available
Not Available
info@nsafd.co.uk
Education and Training Providers
The Open University in Wales
As Wales’ largest provider of part-time undergraduate university study, we offer a wide choice of qualifications and subject areas. We’ve also got a huge range of free online learning for you to explore.
Fel darparwr astudiaeth brifysgol israddedig rhan-amser mwyaf Cymru, rydym yn cynnig dewis eang o gymwysterau a meysydd pwnc. Mae hefyd gennym amrywiaeth sylweddol o ddysgu ar-lein am ddim i chi ei archwilio.
Sam Forde
Partnerships Coordinator (North Wales)
14:30 - 15:00
10:00 - 10:30
11:00 - 11:30
wales-partnerships@open.ac.uk
Employment Support
The Poppy Factory: Ex-Forces Employment Support
The Poppy Factory supports ex-Forces job seekers across Wales on your journey into employment, helping you overcome any barriers. Whatever your situation, our employment team is there to offer one-to-one support.
Mae Ffatri’r Pabi yn cefnogi ceiswyr gwaith cyn-Lluoedd ledled Cymru ar eich taith i gyflogaeth, gan eich helpu i oresgyn unrhyw rwystrau. Beth bynnag fo'ch sefyllfa, mae ein tîm cyflogaeth yno i gynnig cefnogaeth un i un.
Kirsty Gronow
Employment Consultant, The Poppy Factory
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
10:00 - 11:00
support@poppyfactory.org
Employers
Voyage Care
We’re looking for kind, caring and compassionate people to help us make a difference to the lives of vulnerable people. Our teams support people by providing vital care and support we help people to build their skills and confidence.
Rydym yn chwilio am bobl garedig, ofalgar a thosturiol i'n helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl sy'n agored i niwed. Mae ein timau'n cefnogi pobl drwy ddarparu gofal a chymorth hanfodol; rydym yn helpu pobl i feithrin eu sgiliau a'u hyder.
Angela Godsmark
Operations Manager
10.00 - 12.00 13.00 -15.00
Not Available
Not Available
vacancies@voyagecare.com
Employers
WeCare Wales
For the right person, in the right role, working in care is a career to be proud of. Have you got what it takes? Come and learn more!
I’r person cywir, yn y rôl cywir, mae gweithio mewn gofal yn yrfa i fod yn falch ohono. Oes gennyt ti’r gallu? Dewch i ddysgu mwy!
Gwenno Willliams
Co-Ordinator for the WeCare campaign, North Wales team
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
contact@wecare.wales
Employment Support
Welsh Refugee Council
Empowering asylum seekers and refugees to build new futures in Wales. We provide specialist advice and support services to asylum seekers and refugees in Wales to ensure they can access the services they need.
Galluogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid i adeiladu dyfodol newydd yng Nghymru
Chris Hughes
Education & Employability Officer
10:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
info@wrc.wales
Employers
Willmott Dixon
Willmott Dixon is a privately-owned contracting and interior fit-out group. Founded in 1852, we are family run and dedicated to leaving a positive legacy in our communities and environment.
Grŵp dan berchnogaeth breifat sy’n gwneud gwaith contractio a gosod mewnol yw Willmott Dixon. Mae’n gwmni teuluol a sefydlwyd yn 1852. Ein nod yw creu etifeddiaeth gadarnhaol o fewn ein cymunedau a’n hamgylchfyd.
Social Value Manager
13:00 - 15:00
10:00 - 11:00
Not Available
robyn.marshall@willmottdixon.co.uk
Employment Support
Working on Wellbeing - Scope & Legacy in the Community
Working on Wellbeing works with disabled people to develop a programme around their career goals and how they can achieve them. We do this through group and one-to-one support.
Mae Gweithio ar Les yn gweithio gyda phobl anabl i ddatblygu rhaglen yn ymwneud â’u nodau gyrfa a sut y gallant eu cyflawni. Rydym yn gwneud hyn trwy sesiynau grŵp ac un-i-un
Emma Bailey
Working on Wellbeing Programme Lead
14:30 - 15:30
14:30 - 15:30
Not Available
wellbeingonwellbeing@scope.org.uk
Employment Support
Workways +
Ceredigion Workways + offers training, qualifications, volunteering placements, paid work experience opportunities and a personal mentoring service to help people get their lives back on track.
Mae Gweithffyrdd + yn cynnig hyfforddiant, cymwysterau, lleoliadau gwirfoddoli, cyfleoedd profiad gwaith â thâl a gwasanaeth mentora personol i gynorthwyo pobl i gael eu bywydau’n ôl ar y trywydd iawn.
Sasha Mansworth
Training & Publicity Coordinator
13.30 - 14.30
Not Available
Not Available
TCC-EST@ceredigion.gov.uk
Employers
Wynne Construction
Wynne Construction is a leading construction company operating throughout Wales. We provide high quality innovative solutions for both public and private sector clients.
Wynne Construction is a leading construction company operating throughout Wales. We provide high quality innovative solutions for both public and private sector clients.
Alison Hourihane
Social Value Manager
Not Available
Not Available
Not Available
sales@wynneconstruction.co.uk

West Wales

Category
Logo
Name
Subtitle ENG
Subtitle CY
Teas
Job Title
19th
20th
21st
email
Employment Support
Big Ideas Wales
Big Ideas Wales support young entrepreneurs in Wales to start their business.
Mae Syniadau Mawr Cymru yn cefnogi entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru i gychwyn eu busnes.
Cynghorwyr Busnes Syniadau Mawr Cymru a Busnes Cymru
Business Advisor
10:00-12:00 / 13:00-15:00
10:00-12:00
10:00-12:00
enquires@bigideaswales.com
Emloyers
Bluestone National Park Resort
Bluestone National Park Resort is a luxury short break destination located near Narberth, in Pembrokeshire. Since opening in 2008, Bluestone now has over 700 employees and provides jobs in a wide range of departments.
Mae Bluestone National Park yn gyrchfan fer moethus wedi'i leoli ger Arberth, yn Sir Benfro. Ers agor yn 2008, mae gan Bluestone dros 700 o weithwyr bellach ac mae'n darparu swyddi mewn ystod eang o adrannau.
Not Available
Not Available
Not Available
recruitment@bluestonewales.com
Employment Support Employers
Business Sense Associates Ltd - Approved Gateway for Kickstart
Business Sense Associates Ltd is a Gateway for the Kickstart Scheme. We have a variety of roles available with different companies. If you are interested in something particular, just ask.
Mae Business Sense Associates Ltd yn borth ar gyfer Cynllun Kickstart. Mae gennym amrywiaeth o rolau ar gael gyda gwahanol gwmnïau. Os oes gennych ddiddordeb mewn rhywbeth penodol, gofynnwch.
Leah Wright
Kickstart Coordinator
11:00-12:00
13:00-14:00
Not Available
leah.wright@businesssenseassociates.com
Employers
CDA Care
CDA Care provides Domiciliary Care for Older People and Younger Adults with Physical Disabilities and/or Sensory Impairment, throughout South and West Wales.
Mae CDA Care yn darparu Gofal Cartref i Bobl Hŷn ac Oedolion Iau ag Anableddau Corfforol a/neu Nam ar y Synhwyrau, ledled de a gorllewin Cymru.
Recruitment Manager
10:00-13:00
10:00-13:00
10:00-13.00
info@cdacare.co.uk
Volunteering, Employment Support
CGL ACE - Achieving Change through Employment
We help BAME and migrant people aged over 25 into work, training and volunteering. We will meet you at a convenient location for you or if we can work with you via video calls on your smartphone or computer.
Rydym yn helpu pobl groenddu a phobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol (BAME) yn ogystal ag ymfudwyr yng Nghymru i ddod o hyd i waith. Rydym yn cynorthwyo oedolion sy’n 25 neu’n hŷn, sydd un ai wedi bod yn ddi-waith ers tro neu sy’n economa
Case Officer
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
ace@cgl.org.uk
Employers Education and Training Providers Employment Support
CITB
CITB is the industry training board for the construction sector in England, Scotland, and Wales. It’s our job to help the construction industry attract talent and to support skills development, to build a better Britain
CITB is the industry training board for the construction sector in England, Scotland, and Wales. It’s our job to help the construction industry attract talent and to support skills development, to build a better Britain
Ceri Jones
Customer Engagement Manager
11:00-12:00 / 14:00-15:00
11:00-12:00
11:00-12:00
info@goconstruct.org
Employment Support
Carmarthenshire Employment Support
Our employment support team can help you overcome barriers to get back into work, making sure you have all the support you need along the way.
Gall ein tîm cymorth cyflogaeth eich helpu i oresgyn rhwystrau o ran dychwelyd i'r gwaith, gan sicrhau eich bod yn cael yr holl gymorth sydd ei angen arnoch ar hyd y ffordd.
Not Available
Not Available
Not Available
employmentsupport@carmarthenshire.gov.uk
Employers
Cartrefi Cymru Co-operative
We are a multi-stakeholder, not for profit Co-operative that supports people with learning disabilities in Wales. We pride ourselves on putting people at the heart of our decision making and support.
Rydym yn sefydliad dielw sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru. Ni yw un o'r darparwyr cymorth mwyaf yng Nghymru ac rydym hefyd yn gwmni cydweithredol.
Gareth Davies and Daniel Williams
10:00-12:00
hr.enquiries@cartrefi.coop
Employment Support , Employers , Education and Training Providers
Chwarae Teg
Since 1992, we’ve been working to ensure that women in Wales can enter the workplace, develop their skills and build rewarding careers.
Rydym wedi bod yn gweithio ers 1992 i helpu i sicrhau y gall menywod yng Nghymru gael mynediad i’r gweithle, datblygu eu sgiliau a meithrin gyrfaoedd gwerth chweil.
Rachel Wilson
Engagement Partner
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
an2@chwaraeteg.com
Employment Support
Civil Engineering Contractors Association (CECA) Wales
CECA Wales represents Wales’ largest and smallest civil engineering contracting businesses who build the infrastructure that our nation needs to prosper.
Mae CECA Cymru yn cynrychioli cwmnioedd contractwyr peirianneg sifil mwyaf a lleiaf Cymru, y rheini sydd yn adeiladu yr isadeiledd sydd angen ar ein cenedl i ffynnu.
Ed Evans
Director
10:00-11:00
10:00-11:00
10:00-11:00
ed.evans@cecawales.co.uk
Employers
Civil Service HR
Be the voice of Wales closer to home
Byddwch yn llais i Gymru yn nes at adref
Not Available
Not Available
Not Available
Employment Support
Communities for Work Plus Swansea
Communities for Work plus is a voluntary Government funded Programme to help those who are seeking employment into sustainable employment and or access training for a specific career path.
Mae Cymunedau dros Waith + yn raglen wirfoddol a ariennir gan y Llywodraeth i helpu'r rhai sy'n ceisio mynd mewn i gyflogaeth gynaliadwy a neu fynediad at hyfforddiant ar gyfer llwybr gyrfa penodol.
Zoe Kent
Participant Engagement & Support Officer
13.00 - 15.00
swanseaworking@swansea.gov.uk
Employment Support
Creative Wales
Creative Wales is an agency set up within Welsh Government in early 2020. Creative Wales champions the creative industries in Wales, providing a strong and unified voice for our sectors.
Asiantaeth o fewn Llywodraeth Cymru yw Cymru Greadigol gafodd ei sefydlu yn nechrau 2020. Mae Cymru Greadigol yn hyrwyddo'r diwydiannau creadigol yng Nghymru, gan roi llais cryf ac unedig i'n sectorau.
Not Available
Not Available
Not Available
creativewales@gov.cymru
Employers
David Jenkins Ltd
Jenkins Bakery is a highly-respected well-established and award-winning family business which prides itself on the values of traditional recipes and great craftsmanship.
Mae Jenkins Bakery yn fusnes teuluol uchel ei barch sydd wedi hen ennill ei blwyf ac sy'n ymfalchïo mewn gwerthoedd ryseitiau traddodiadol a chrefftwaith gwych.
Catherine Sizer HR and Payroll Manager
Not Available
10:00 - 12:00
10:00 - 16:00
jobs@jenkinsbakery.co.uk
Education and Training Providers , Employers , Employment Support , Volunteering
ELITE Supported Employment | JobSense Project
JobSense provides support to people, aged 25 or over with a sensory loss to find paid work or to move closer to finding work by gaining work experience, a qualification or a work relevant certificate.
Mae JobSense yn rhoi cefnogaeth i bobl, 25 oed neu drosodd sydd â cholled synhwyraidd i ddod o hyd i waith â thâl neu i symud yn agosach at ddod o hyd i waith trwy ennill profiad gwaith, cymhwyster neu dystysgrif sy'n berthnasol i waith.
Team Leader
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
information@elitesea.co.uk
Education and Training Providers
Educ8 Training and ISA Training
Established in 2004, Educ8 Training provides Apprenticeship Programmes and training for customers across South Wales, focusing on delivering quality educational and growth opportunities to the employers and learners that we work with.
Sefydlwyd Educ8 Group yn 2004 ac mae'n darparu Rhaglenni Prentisiaeth a hyfforddiant i gwsmeriaid ledled De Cymru, gan ganolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd addysgol a thwf o ansawdd i'r cyflogwyr a'r dysgwyr rydyn ni'n gweithio gyda nhw.
Essential Skills Specialist & Employability Officer
Not Available
11:00 - 12:00
Not Available
enquiries@educ8training.co.uk
Employers Education and Training Providers Employment Support Volunteering
Employability Pembrokeshire
We are a range of projects, in Pembrokeshire County Council, funded by a number sources to help the local communities across Pembrokeshire.
Amrywiaeth o brosiectau yng Nghyngor Sir Penfro, sy’n cael eu hariannu gan wahanol cronfeydd i helpu cymunedau lleol trwy Sir Benfro.
Natalie Morgan / Andrew Beardsley
Performance & Quality Supervisor / Employer Liaison & Work Placement Officer
Not available
Not available
10:00 - 12:00
employability@pembrokeshire.gov.uk
Employers Education and Training Providers Employment Support
Equal Education Partners
Equal Education Partners is an education recruitment company working with educators, aspiring educators and schools across Wales. We employ teachers and teaching assistants, and offer excellent rates of pay and training to our staff.
Mae Equal Education Partners yn gwmni recriwtio addysg sydd yn gweithio gydag addysgwyr, darpar addysgwyr ac ysgolion ledled Cymru. Rydym yn cyflogi athrawon a chymorthyddion ac yn cynnig cyfraddau tâl a hyfforddiant ardderchog i'n staff.
Dominic Yarwood
Senior Recruitment Manager
Not Available
11:00-12:00
Not Available
hello@equaleducationpartners.com
F P Hurley & Sons Ltd
F P Hurley is a leading mechanical and electrical building services contractor, with over 72 years of experience working within the commercial and industrial sectors.
Mae F P Hurley yn gontractwr gwasanaethau adeiladu mecanyddol a thrydanol blaenllaw, gyda dros 72 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sectorau masnachol a diwydiannol.
Company Administrator
10.30 - 11.30
11:00 - 11.30
Not Available
claireh@fphurley.co.uk
Employers
Fieldbay
Fieldbay provides high-quality services for people who have complex needs associated with mental illness, learning disabilities, challenging behaviour, dementia and long-term conditions such as Huntington's disease.
Fieldbay provides high-quality services for people who have complex needs associated with mental illness, learning disabilities, challenging behaviour, dementia and long-term conditions such as Huntington's disease.
David Rees
People and Culture Partner
recruitment@fieldbay.co.uk
Employers
First Cymru Buses Ltd
First Bus is one of the UK's largest bus operators. First Cymru operates in Pembrokeshire, Carmarthenshire, Swansea, Neath Port Talbot and Bridgend.
First Bus yw un o gwmnïau bysys mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae First Cymru yn gweithredu yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd - Port Talbot a Pen-y-bont ar Ogwr.
Training and Recruitment Manager
Not Available
10:00-12:00
10:00-12:00
Employers
First Cymru Buses Ltd - Engineering
First Bus is one of the UK's largest bus operators. First Cymru operates in Pembrokeshire, Carmarthenshire, Swansea, Neath Port Talbot and Bridgend.
First Bus yw un o gwmnïau bysys mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae First Cymru yn gweithredu yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a Phen-y-bont ar Ogwr.
Engineering Manager
Not Available
Not Available
10:00-12:00
Education and Training Providers
Gower College Swansea
Gower College Swansea offers award-winning business training to employers right across the Swansea Bay region, Wales and beyond.
Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig hyfforddiant busnes arobryn i gyflogwyr ar draws ardal Bae Abertawe, Cymru a thu hwnt.
Adele Bubear
Coordinator Quality and Learner Services
13:00 - 16:00
11:00 - 13:00
13:30 - 16:00
info@gcs.ac.uk
Employers
Home Instead Swansea
We provide award-winning, relationship-led care and companionship for our elderly clients in their own homes. We tailor our service to each individual to provide them with the highest quality of care, perfectly fitted to their needs.
Rydyn ni’n darparu gofal a chwmnïaeth arobryn sy'n canolbwyntio ar feithrin perthnasoedd ar gyfer ein cleientiaid oedrannus yn eu cartrefi eu hunain. Rydyn ni’n teilwra ein gwasanaeth i bob unigolyn i ddarparu gofal o'r ansawdd uchaf iddynt, sy’n gweddu’n berffaith i’w hanghenion
Kate Webb
Marketing & Recruitment Assistant
Not Available
Not Available
08:30-17:00
ben.ruddle@homeinstead.co.uk
Education and Training Providers, Employers , Employment Support , Volunteering
Hywel Dda University Health Board
Hywel Dda University Health Board provides healthcare services to a total population of around 384,000 throughout Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire. It provides Acute, Primary, Community, Mental Health and Learning Disabilities
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn darparu gwasanaethau gofal iechyd i boblogaeth o tua 384,000 ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro. Mae'n darparu gwasanaethau Acěwt, Sylfaenol, Cymunedol, Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysg
Nia Gibbon
Future Workforce Manager
13:00 - 15:00
Not Available
10:00 - 12:00
hdd.futureworkforceteam@wales.nhs.uk
Employment Support Employers
Kickstart (South West)
The Kickstart Scheme is open to people that are aged 16-24 that are currently claiming Universal Credit and are at risk of long-term unemployment.
Mae Cynllun Kickstart yn agored i bobl rhwng 16 a 24 oed sy'n hawlio Credyd Cynhwysol ar hyn o bryd ac sydd mewn perygl o ddiweithdra tymor hir.
Rheolwr Cyfrif Kickstart
Kickstart Account Manager
Not Available
Not Available
11:00 - 12:00
Education and Training Providers
Lantra Wales
Lantra Wales works to help you access training, qualifications, skills and knowledge. We deliver Welsh Government funded programmes which support businesses with the cost of completing training to ensure employees have the right skill set.
Mae Lantra Cymru yn eich helpu chi i gael mynediad at hyfforddiant. Rydym yn darparu rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cefnogi busnesau gyda'r gost o gwblhau hyfforddiant er mwyn sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau priodol.
Sarah Lewis
Deputy Director of Lantra Wales
14:00 - 15.00
Not Available
11:00 - 12:00
wales@lantra.co.uk
Employment Support , Education and Training Providers , Employers, Volunteering
Leonard Cheshire Wales
We support individuals to live, learn and work as independently as they choose, whatever their ability. Led by people with experience of disability, we are at the heart of local life — opening doors to opportunity, choice and support.
We support individuals to live, learn and work as independently as they choose, whatever their ability. Led by people with experience of disability, we are at the heart of local life — opening doors to opportunity, choice and support.
Senior Coordinator
10.00-12.00 / 13.00 -15.00
10.00 - 12.00
10:00 - 12:00
changingfutures@leonardcheshire.org
Employers , Education and Training Providers
Llamau
Llamau’s mission is to end youth homelessness and homelessness for women. We know that homelessness does not have to exist – it isn’t inevitable and we know that by working together we can prevent it.
Cenhadaeth Llamau yw rhoi terfyn ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc a menywod. Rydyn ni’n gwybod nad oes rhaid i ddigartrefedd fodoli – nid yw'n anochel ac rydyn ni’n gwybod y gallwn ni ei atal drwy gydweithio.
Contract & Quality Assurance Manager
13:00 - 14:00
Not Avaliable
Not Avaliable
careers@llamau.org.uk
Education and Training Providers
Motivational Preparation College of Training (MPCT)
The MPCT is a thriving and distinguished training provider having been graded as outstanding in all areas by Ofsted and, most recently, being named as the TES Training Provider of the Year 2017.
The MPCT is a thriving and distinguished training provider having been graded as outstanding in all areas by Ofsted and, most recently, being named as the TES Training Provider of the Year 2017.
Ian Shaw
Employer Engagement Manager
11:00-12:00 / 14:00-15:00
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00
enquiries@mpct.co.uk
Emloyers
ND Care & Support
ND Care & Support provide a range of bespoke care services for children, young adults and older people across Wales. We believe that everyone should have access to high-quality and responsive care, and we need YOU to help us deliver this!
Mae ND Care & Support yn darparu ystod o wasanaethau gofal pwrpasol ar gyfer plant, oedolion ifanc a phobl hŷn ledled Cymru. Credwn y dylai pawb gael mynediad at ofal ymatebol o ansawdd uchel, ac mae arnom angen CHI i'n helpu i gyflawni hyn
Jen a Hayley
Recruitment Team
Not Available
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
careers@ndcare.co.uk
Employment Support
NPT Employability - Communities For Work Plus
We are a local authority Employment Support Program funded by the Welsh Government and are part of NPT Employability. NPT Employability is made up of multiple employability projects that gives help and support for anyone seeking employment
We are a local authority Employment Support Program funded by the Welsh Government and are part of NPT Employability. NPT Employability is made up of multiple employability projects that gives help and support for anyone seeking employment
NPT Employability - Communities For Work Plus
Engagement Officer
Not Available
Not Available
10:00 - 11:30
info-cfwplus@npt.gov.uk
Employers Education and Training Providers
NPTC Group of Colleges
Whether you are leaving school, interested in degree-level courses, want to study part-time to improve your job prospects, or simply learn for fun, NPTC Group of Colleges is a great place to study.
P'un a ydych chi'n gadael yr ysgol, â diddordeb mewn cyrsiau lefel gradd, eisiau astudio'n rhan-amser i wella'ch rhagolygon swydd, neu eisiau dysgu fel diddordeb, mae Grŵp Colegau NPTC yn le gwych i astudio.
Not Available
Not Available
Not Available
enquiries@nptcgroup.ac.uk
Employers
NPTC Group of Colleges
NPTC Group of Colleges is a thriving Further Education College, employing nearly 1000 professional and dedicated staff, on a full-time, part-time and sessional basis, across 8 campuses throughout Neath Port Talbot and Powys.
Mae Grŵp Colegau NPTC yn Goleg Addysg Bellach sy’n ffynnu, sy'n cyflogi bron i 1000 o staff proffesiynol ac ymroddedig, ar sail amser llawn, rhan-amser a sesiynol, ar draws 8 campws ledled Castell-nedd Port Talbot a Phowys.
Not Available
Not Available
Not Available
hr@nptcgroup.ac.uk
Employers
Network Recruitment Wales
Network Recruitment Wales are committed to providing excellent, high quality, and reliable staff to the Home Care, Nursing and Education sector.
Mae Network Recruitment Wales wedi ymrwymo i ddarparu staff dibynadwy, o ansawdd uchel a dibynadwy i'r sector Gofal Cartref, Nyrsio ac Addysg.
Emma a Cerys
Compliance Experts
13:00-15:00
10:00-12:00
10:00 - 12:00
sharedservices@networkrecruitmentwales.co.uk
Employers
Office for National Statistics
The Office for National Statistics is entrusted with the public's data. We work on some of the country's most topical issues, from employment figures to migration statistics.
Mae data'r cyhoedd yn ymddiried yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Rydym yn gweithio ar rai o faterion mwyaf amserol y wlad, o ffigurau cyflogaeth i ystadegau ymfudo.
Darren Weeks
Talent Partner
12:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
ons.resourcing@ons.gov.uk
Employers
Orbis Education & Care
Orbis Education & Care is a sector-leading provider of specialist services for children and adults with complex needs associate with autism. We specialise in providing individualised placements for unique individuals.
Darparwr blaengar o fewn y sector gwasanaethau arbenigol ar gyfer plant ac oedolion ag anghenion cymhleth sy’n gysylltiedig ag awtistiaeth yw Orbis Education & Care. Rydym yn arbenigo mewn darparu lleoliadau unigol ar gyfer unigolion unigryw.
James Bolger
Deputy Manager, Bangeston Hall
Not Available
Not Available
10:00 - 12:00
recruitment@orbis-group.co.uk
Education and Training Providers
PACEY Cymru (South)
PACEY is the Professional Association for Childcare and Early Years. We are a charity dedicated to supporting everyone working in childcare and early years to provide high quality care and early learning for children and families.
Cymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar yw PACEY. Elusen ydym ni sydd wedi ymroi i gefnogi pawb sy’n gweithio yn y maes gofal plant a blynyddoedd cynnar i ddarparu gofal a dysgu cynnar o ansawdd uchel i blant a theuluoedd.
Kelly Alexandre
Childminding Coordinator
Not Available
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
paceycymru@pacey.org.uk
Employment Support
PRIME Cymru
PRIME Cymru provides free support to set up in business, find employment, or develop skills through training and volunteering opportunities.
Mae PRIME Cymru yn rhoi cymorth am ddim i unigolion hŷn yng Nghymru sefydlu busnes, cael hyd i swydd, neu feithrin sgiliau drwy achub ar gyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli.
PRIME Cymru Staff
Development Officer
10:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
Not available
enquiries@primecymru.co.uk
Education and Training Providers
PRP Training Ltd
Established in Pembrokeshire over 20 years ago, PRP Training is a training provider specialising in the delivery of Work Based Apprenticeships throughout South and West Wales and Vocational Training at our Academy in Pembrokeshire.
Sefydlwyd yn Sir Benfro dros 20 mlynedd yn ôl, mae PRP Training yn ddarparwr hyfforddiant sy’n arbenigo mewn cyflawni Prentisiaethau yn y Gweithle trwy’r De a Gorllewin Cymru ac Hyfforddiant Galwedigaethol yn ein Hacademi yn Sir Benfro.
Steve Morris
Welsh Ambassador and Quality Assurance Lead
Not available
Not Available
10:00 - 12:00
laura-b@prp-training.co.uk
Employers
Padda Care
Padda Care believe in providing excellent standards of care through their homes, led by experienced, compassionate Managers and Employees.
Mae Padda Care yn credu mewn darparu safonau gofal rhagorol trwy eu cartrefi, dan arweiniad Rheolwyr a Gweithwyr profiadol, tosturiol.
Olivia Quarrell
HR & Recruitment Manager
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
09:30 - 15:30
Recruitment@paddacare.com
Employers
Perthyn
Perthyn is the Welsh word for “belonging”. Perthyn’s primary purpose is to provide support to people with learning difficulties in order that they can lead dignified and fulfilling lives within the community.
Pefedd yw'r gair Cymraeg am “perthyn”. Prif bwrpas Peledd yw darparu cefnogaeth i bobl ag anawsterau dysgu er mwyn iddynt allu byw bywydau urddasol a boddhaus yn y gymuned.
Phill Rees
Recruitment Coordinator
13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
recruitment@perthyn.org.uk
Education and Training Providers
Prifysgol Aberystwyth University
Aberystwyth University is the university by the sea that has provided world-class education for almost 150 years. Come to Aberystwyth University if you’d like to expand your horizons and fulfil your potential.
Prifysgol Aberystwyth yw’r brifysgol ger y lli sydd wedi darparu’r addysg orau posib ers bron i 150 o flynyddoedd. Dewch i Brifysgol Aberystwyth os hoffech chi ehangu eich gorwelion a gwireddu eich potensial
Dafydd Morse
Student recruitment Officer
11:00-12:00 / 13:00-15:00
10:00-12:00
10:00-12:00
Employers
Retreats Group Ltd
Three of Wales’ leading luxury hotels, located on the St Davids peninsula in Pembrokeshire. An established award winning 41 room luxury hotel, 6 bedroom Norman Castle and 8 bedroom Priory.
Tri o westai moethus blaenllaw Cymru ’, wedi’u lleoli ar benrhyn Tyddewi yn Sir Benfro. Gwesty moethus 41 ystafell sefydledig, Castell Norman 6 ystafell wely a Phriordy 8 ystafell wely.
Jess Djamhoer
HR and Training Manager
09:00-11:00 / 13:00-16:00
09:00-15:00
Not Available
stay@twryfelinhotel.com
Employers
Royal Air Force
The Royal Air Force secures the skies, protecting the UK from threats at home while peacekeeping abroad. Our careers offer skills for life, and a chance to play a part in operations around the world.
Mae'r Awyrlu Brenhinol yn diogelu’r awyr, gan amddiffyn y DU rhag bygythiadau gartref wrth gadw heddwch dramor. Mae ein gyrfaoedd yn cynnig sgiliau am oes, a chyfle i chwarae rhan mewn ymgyrchoedd ledled y byd.
Flt Lt Paffett, Sgt Rogers, Sgt Mitchelmore, and Sgt Matthew Willis
Recruitment Team
10:00 - 12:00 / 14:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
Employers, Education and Training Providers, Employment Support
SWANSEA WORKING
1. Swansea Working is for everyone: unemployed, underemployed, employed. 2. Swansea Working operates around an ethos of partnership and collaborative working. Bringing together a plethora of services to benefit the citizens of Swansea
1. Mae gweithio Abertawe i bawb: yn ddi-waith, yn mewn is-waith, yn gyflogedig. 2. Mae Gweithio Abertawe'n gweithredu o amgylch ethos partneriaeth a chydweithio. Dod â llu o wasanaethau ynghyd er budd dinasyddion Abertawe
TIM MOSS
SWANSEA WORKING COORDINATOR
Not Available
Not Available
11.00-12.30 / 16.00-16.30
swanseaworking@swansea.gov.uk
Seren Support
Family run, award winning community based care provided!
Gofal cymunedol, arobryn yn y gymuned a ddarperir!
Recruitment Manager
11:30-13:00
recruitment@seren.wales
Seren Suppot
Award winning Care provider Always STRIVE for the best outcomes Be ENGAGING and true, to yourself and to others Be RESPONSIBLE, take ownership Have ENERGY and care for others Be NURTURING at heart
Darparwr Gofal arobryn STRIVE bob amser am y canlyniadau gorau Byddwch yn ENGAGING ac yn wir, i chi'ch hun ac i eraill Byddwch yn GYFRIFOL, cymerwch berchnogaeth Cael YNNI a gofalu am eraill Byddwch yn NYRSIO yn y bôn
Polly
Recruitment Manager
11:30 - 13:00
recruitment@seren.wales
Employers
South Wales Police
South Wales Police brings together thousands of people with the same aim – to keep South Wales safe.
Mae Heddlu De Cymru yn dod â miloedd o bobl at ei gilydd gyda’r un nod, sef cadw De Cymru yn ddiogel.
PC: Representative Workforce Team
Not Available
Not Available
10:00 - 12:00
Joinus@south-wales.police.uk
Education and Training Providers, Employers
Springboard UK
Provides specialist careers advice and guidance – and champions the hospitality industry, promoting it as a rewarding and worthwhile career path. We also collaborate with our business partners to imaginatively attract and retain talent.
Yn darparu cyngor ac arweiniad gyrfaoedd arbenigol - ac yn cefnogi’r diwydiant lletygarwch, gan ei hyrwyddo fel llwybr gyrfa gwerth chweil. Rydym hefyd yn cydweithredu â'n partneriaid busnes i ddenu a chadw talent.
Kelly Kitching & Nicky Ayres
Senior Careers, Education & Employability Programme Delivery Manager
13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
info@springboarduk.org.uk
Employers
Staffroom Education
Staffroom Education are a supply teaching agency that offer a wide variety of roles within schools across South Wales such as teaching, teaching assistant, cleaning, caretaker, kitchen porter, and admin assistant roles.
Asiantaeth cyflenwi dysgu yw Staffroom Education sy'n cynnig amrywiaeth eang o rolau mewn ysgolion ar draws de Cymru megis dysgu, cynorthwyydd dysgu, glanhau, gofalwr, porthor cegin, a rolau chynorthwywyr gweinyddol
Charlotte
Marketing and Communications Officer
Not Available
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
info@staffroomeducation.co.uk
Education and Training Providers
Swansea University METaL Project
METaL delivers advanced materials and manufacturing training through the provision of short, 10 credit courses at level 4 and above. Funded by the European Social Fund, through the Welsh Government.
Mae METaL yn cyflwyno hyfforddiant deunyddiau uwch a gweithgynhyrchu trwy ddarparu cyrsiau byr, 10 credyd ar lefel 4 ac uwch. Wedi'i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.
Eleanor Hubble
Industrial Engagement Officer
Not Available
Not Available
Not Available
info@project-metal.co.uk
Employers
Swanton Care & Community
We support people who have learning disabilities, mental health issues and complex needs in our Residential Services, Community Support and Supported Living services.
Rydym yn cefnogi pobl ag anableddau dysgu, materion iechyd meddwl ac anghenion cymhleth yn ein Gwasanaethau Preswyl, Cymorth Cymunedol a Byw â Chefnogaeth.
Not Available
Not Available
Not Available
Careers@swantoncare.com
Employment Support
Tasty Careers
Have you ever considered a career in food and drink? This is your one stop shop to finding a deliciously scrumptious Tasty Career in the Food & Drink Industry.
Ydych chi erioed wedi ystyried gyrfa mewn bwyd a diod? Dyma'ch fan i ddod o hyd i yrfa blasus yn y Diwydiant Bwyd a Diod.
Not Available
Not Available
Not Available
info@nsafd.co.uk
Employers
The Celtic Collection
The Celtic Collection is a prestigious family of experience-focused UK business and leisure hotels and venues, developed from the success of the Celtic Manor Resort, a flagship destination in South Wales. Host venue of the 2014 NATO Summit
Mae The Celtic Collection yn gasgliad o westai a lleoliadau busnes a hamdden o fri yn y DU sy'n canolbwyntio ar roi profiadau gwych, ac a ddatblygwyd o lwyddiant y Celtic Manor Resort, cyrchfan blaenllaw yn Ne Cymru. Lleoliad Uwchgynhadledd NATO 2014
Carla Williams
Talent and Reward Manager
Not Available
10:00 - 12:00
Not Available
recruitmentofficer@celtic-manor.com
Education and Training Providers
The Open University in Wales
As Wales’ largest provider of part-time undergraduate university study, we offer a wide choice of qualifications and subject areas. We’ve also got a huge range of free online learning for you to explore.
Fel darparwr astudiaeth brifysgol israddedig rhan-amser mwyaf Cymru, rydym yn cynnig dewis eang o gymwysterau a meysydd pwnc. Mae hefyd gennym amrywiaeth sylweddol o ddysgu ar-lein am ddim i chi ei archwilio.
Sam Forde
Partnerships Coordinator (North Wales)
14:30 - 15:00
10:00 - 10:30
11:00 - 11:30
wales-partnerships@open.ac.uk
Employment Support
The Poppy Factory: Ex-Forces Employment Support
The Poppy Factory supports ex-Forces job seekers across Wales on your journey into employment, helping you overcome any barriers. Whatever your situation, our employment team is there to offer one-to-one support.
Mae Ffatri’r Pabi yn cefnogi ceiswyr gwaith cyn-Lluoedd ledled Cymru ar eich taith i gyflogaeth, gan eich helpu i oresgyn unrhyw rwystrau. Beth bynnag fo'ch sefyllfa, mae ein tîm cyflogaeth yno i gynnig cefnogaeth un i un.
Kirsty Gronow
Employment Consultant, The Poppy Factory
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
10:00 - 11:00
support@poppyfactory.org
Employers
Voyage Care
We’re looking for kind, caring and compassionate people to help us make a difference to the lives of vulnerable people. Our teams support people by providing vital care and support we help people to build their skills and confidence.
Rydym yn chwilio am bobl garedig, ofalgar a thosturiol i'n helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl sy'n agored i niwed. Mae ein timau'n cefnogi pobl drwy ddarparu gofal a chymorth hanfodol; rydym yn helpu pobl i feithrin eu sgiliau a'u hyder.
Angela Godsmark
Operations Manager
10.00 - 12.00 13.00 -15.00
Not Available
Not Available
vacancies@voyagecare.com
Employers
WeCare Wales
For the right person, in the right role, working in care is a career to be proud of. Have you got what it takes? Come and learn more!
I’r person cywir, yn y rôl cywir, mae gweithio mewn gofal yn yrfa i fod yn falch ohono. Oes gennyt ti’r gallu? Dewch i ddysgu mwy!
Gwenno Willliams
Co-Ordinator for the WeCare campaign, North Wales team
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
contact@wecare.wales
Employment Support
Welsh Refugee Council
Empowering asylum seekers and refugees to build new futures in Wales. We provide specialist advice and support services to asylum seekers and refugees in Wales to ensure they can access the services they need.
Galluogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid i adeiladu dyfodol newydd yng Nghymru
Chris Hughes
Education & Employability Officer
10:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
info@wrc.wales
Employers
Willmott Dixon
Willmott Dixon is a privately-owned contracting and interior fit-out group. Founded in 1852, we are family run and dedicated to leaving a positive legacy in our communities and environment.
Grŵp dan berchnogaeth breifat sy’n gwneud gwaith contractio a gosod mewnol yw Willmott Dixon. Mae’n gwmni teuluol a sefydlwyd yn 1852. Ein nod yw creu etifeddiaeth gadarnhaol o fewn ein cymunedau a’n hamgylchfyd.
Social Value Manager
13:00 - 15:00
10:00 - 11:00
Not Available
robyn.marshall@willmottdixon.co.uk
Employment Support
Working on Wellbeing - Scope & Legacy in the Community
Working on Wellbeing works with disabled people to develop a programme around their career goals and how they can achieve them. We do this through group and one-to-one support.
Mae Gweithio ar Les yn gweithio gyda phobl anabl i ddatblygu rhaglen yn ymwneud â’u nodau gyrfa a sut y gallant eu cyflawni. Rydym yn gwneud hyn trwy sesiynau grŵp ac un-i-un
Emma Bailey
Working on Wellbeing Programme Lead
14:30 - 15:30
14:30 - 15:30
Not Available
wellbeingonwellbeing@scope.org.uk
Employment Support
Workways+
Funded training / Online and face to face • Everything from a nail technician to a forklift operator! • Qualifications and certificates including CSCS card. • Fully funded, the participant doesn’t pay anything Eligibility applies
Hyfforddiant a ariennir, ar-lein ac wyneb yn wyneb • Popeth o dechnegydd ewinedd i weithredwr wagen fforch godi! • Cymwysterau a thystysgrifau gan gynnwys cerdyn CSCS. Mae cymhwysedd yn berthnasol.
Lisa Richards
Workways+ mentor
Not Available
Not Available
10:00 - 12:00
workways@npt.gov.uk
Education and Training Providers
iungo Solutions
Here at iungo our main aim is to prepare people for the new careers in different sectors through unlocking their transferable skills. We provide training and development courses to enhance your skills
Here at iungo our main aim is to prepare people for the new careers in different sectors through unlocking their transferable skills. We provide training and development courses to enhance your skills
Pornnarai (Ploy) Nilduang
Sales and Human Resources Executive
Not Available
10:00-12:00
10:00-12:00
hello@iungo.solutions

South East Wales 

Category
Logo
Name
Subtitle ENG
Subtitle CY
Teams
Job Title
19th
20th
21st
email
Employers
44 Group - Bar 44 and Asador 44
An independent, family run hospitality business. We are passionate about Spain and Wales in equal measure. Top quality food and drink is what we do, with awesome service and atmosphere thrown in to the mix
Busnes lletygarwch annibynnol, teuluol. Rydym yn angerddol am Sbaen a Chymru yn gyfartal. Bwyd a diod o'r safon uchaf yw'r hyn rydyn ni'n ei wneud, yn gymysgedd o’n gwasanaeth ac awyrgylch anhygoel .
Not Available
Not Available
Not Available
jointheteam@bar44.co.uk
Employment Support
Armed Forces Directory Gwent
The Armed Forces Directory of Gwent collates relevant organisations that support the Armed Forces Community. It offers advice on Employment, Education and Training
The Armed Forces Directory of Gwent collates relevant organisations that support the Armed Forces Community. It offers advice on Employment, Education and Training
Not Available
Not Available
Not Available
armedforces@caerphilly.gov.uk
Employers
Avara Foods
You may not have heard of us, but there’s a good chance you’ve enjoyed our products. Avara Foods is one of the UK’s leading food businesses, supplying chicken and turkey to the country’s major supermarkets and well-known restaurants.
Efallai nad ydych wedi clywed amdanom, ond mae siawns go dda eich bod wedi mwynhau ein cynnyrch. Avara Foods yw un o’r busnesau bwyd mwyaf blaenllaw yn y Deyrnas Unedig, gan gyflenwi cig cyw iâr a thwrci i brif archfarchnadoedd a bwytai mwyaf enwog y wlad.
Zoe
Resourcing Officer
Not Available
10:00-15:00
Not Available
abergavennyjobs@avarafoods.co.uk
Employment Support
Big Ideas Wales
Big Ideas Wales support young entrepreneurs in Wales to start their business.
Mae Syniadau Mawr Cymru yn cefnogi entrepreneuriaid ifanc yng Nghymru i gychwyn eu busnes.
Cynghorwyr Busnes Syniadau Mawr Cymru a Busnes Cymru
Business Advisor
10:00-12:00 / 13:00-15:00
10:00-12:00
10:00-12:00
enquires@bigideaswales.com
Volunteering, Employment Support
CGL ACE - Achieving Change through Employment
We help BAME and migrant people aged over 25 into work, training and volunteering. We will meet you at a convenient location for you or if we can work with you via video calls on your smartphone or computer.
Rydym yn helpu pobl groenddu a phobl o gefndiroedd ethnig lleiafrifol (BAME) yn ogystal ag ymfudwyr yng Nghymru i ddod o hyd i waith. Rydym yn cynorthwyo oedolion sy’n 25 neu’n hŷn, sydd un ai wedi bod yn ddi-waith ers tro neu sy’n economa
Case Officer
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
ace@cgl.org.uk
Employers Education and Training Providers Employment Support
CITB
CITB is the industry training board for the construction sector in England, Scotland, and Wales. It’s our job to help the construction industry attract talent and to support skills development, to build a better Britain
CITB is the industry training board for the construction sector in England, Scotland, and Wales. It’s our job to help the construction industry attract talent and to support skills development, to build a better Britain
Ceri Jones
Customer Engagement Manager
11:00-12:00 / 14:00-15:00
11:00-12:00
11:00-12:00
info@goconstruct.org
Employers
Cardiff Bus
The leading transport operator in Cardiff, our mission “to be the most admired bus company in Wales; by being a reliable, affordable, clean, safe, low carbon & frequent bus service, providing a friendly & high-quality customer experience".
The leading transport operator in Cardiff, our mission “to be the most admired bus company in Wales; by being a reliable, affordable, clean, safe, low carbon & frequent bus service, providing a friendly & high-quality customer experience".
Jen Doody
HR Director
Not Available
10:30 - 12:00
Not Available
talktous@cardiffbus.com
Education and Training Providers
Cardiff and Vale College
Cardiff and Vale College is one of the largest colleges in the UK, delivering high quality education and training within the Capital Region of Wales. We have more than 30,000 learners each year across full and part-time courses.
Coleg Caerdydd a’r Fro yw un o’r colegau mwyaf yn y DU, yn darparu addysg a hyfforddiant o ansawdd dda yn Rhanbarth Prifddinas Cymru. Mae gennym dros 30,000 o ddysgwyr bob blwyddyn ar draws cyrsiau llawn amser a rhan-amser.
Jo Tanner
Student Recruitment Officer
Not Available
10.00-12.00
Not Available
info@cavc.ac.uk
Employers
Cartrefi Cymru Co-operative
We are a multi-stakeholder, not for profit Co-operative that supports people with learning disabilities in Wales. We pride ourselves on putting people at the heart of our decision making and support.
Rydym yn sefydliad dielw sy'n cefnogi pobl ag anableddau dysgu yng Nghymru. Ni yw un o'r darparwyr cymorth mwyaf yng Nghymru ac rydym hefyd yn gwmni cydweithredol.
Gareth Davies and Daniel Williams
10:00-12:00
hr.enquiries@cartrefi.coop
Employment Support , Employers , Education and Training Providers
Chwarae Teg
Since 1992, we’ve been working to ensure that women in Wales can enter the workplace, develop their skills and build rewarding careers.
Rydym wedi bod yn gweithio ers 1992 i helpu i sicrhau y gall menywod yng Nghymru gael mynediad i’r gweithle, datblygu eu sgiliau a meithrin gyrfaoedd gwerth chweil.
Rachel Wilson
Engagement Partner
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
an2@chwaraeteg.com
Employment Support
Civil Engineering Contractors Association (CECA) Wales
CECA Wales represents Wales’ largest and smallest civil engineering contracting businesses who build the infrastructure that our nation needs to prosper.
Mae CECA Cymru yn cynrychioli cwmnioedd contractwyr peirianneg sifil mwyaf a lleiaf Cymru, y rheini sydd yn adeiladu yr isadeiledd sydd angen ar ein cenedl i ffynnu.
Ed Evans
Director
10:00-11:00
10:00-11:00
10:00-11:00
ed.evans@cecawales.co.uk
Employers
Civil Service HR
Be the voice of Wales closer to home
Byddwch yn llais i Gymru yn nes at adref
Not Available
Not Available
Not Available
Education and Training Providers
Coleg y Cymoedd
Not Available
Not Available
Not Available
admissions@cymoedd.ac.uk
Education and Training Providers
Coleg y Cymoedd
Business Services at Coleg y Cymoedd has a strong emphasis on engagement with external organisations, delivering training to their apprentices as well as developing bespoke training packages to meet industry needs.
Mae Gwasanaethau Busnes yng Ngholeg y Cymoedd yn rhoi pwyslais cryf ar ymgysylltu â sefydliadau allanol, cyfoethogi profiadau dysgwyr a datblygu cyfleoedd dilyniant sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth a phrentisiaethau.
Matthew Watts
ESF Projects Coordinator
Not Available
10:00-12:00
Not Available
bis@cymoedd.ac.uk
Education and Training Providers
Coleg y Cymoedd Business & International Services
Our Business Services team provide a variety of apprenticeship opportunities, bespoke commercial training packages and access to national funding streams that support industry & business needs as well as conferencing, events and room hire.
Mae ein tîm Gwasanaethau Busnes yn darparu amrywiaeth o gyfleoedd prentisiaeth, pecynnau hyfforddi masnachol pwrpasol a mynediad i ffrydiau ariannu cenedlaethol sy'n cefnogi anghenion diwydiant a busnes yn ogystal â chynadledda, digwyddiadau a llogi ystafelloedd
Matthew Watts
Employer Engagement Officer
Not Available
10:00-11:00
9:30-15:30
matthew.watts@cymoedd.ac.uk
Education and Training Providers
Coleg y Cymoedd Business Services
Our team provide a variety of apprenticeship opportunities, bespoke commercial training packages and access to national funding streams that support industry needs as well as conferencing, events and room hire.
Matthew Watts
Employer Engagement Officer
9:30am - 3:30pm
10:00-11:00
9:30-15:30
matthew.watts@cymoedd.ac.uk
Employment Support
Communities For Work Plus
Communities for Work Plus (CfW+) offers support to all residents in RCT who are looking to get into employment, training or volunteering. We also offer in-work support to those on low incomes who are looking to retrain or up-skill.
Mae Cymunedau am Waith a Mwy (CfW+) yn cynnig cymorth i holl drigolion RhCT sydd am gael gwaith, hyfforddiant neu wirfoddoli. Rydym hefyd yn cynnig cymorth mewn gwaith i'r rhai ar incwm isel sy'n ceisio ailhyfforddi neu wella sgiliau.
Ceri-ann Sheen
Senior Officer Employment Routes
Not Available
10:00-12:00
Not Available
cfw@rctcbc.gov.uk
Employment Support
Creative Wales
Creative Wales is an agency set up within Welsh Government in early 2020. Creative Wales champions the creative industries in Wales, providing a strong and unified voice for our sectors.
Asiantaeth o fewn Llywodraeth Cymru yw Cymru Greadigol gafodd ei sefydlu yn nechrau 2020. Mae Cymru Greadigol yn hyrwyddo'r diwydiannau creadigol yng Nghymru, gan roi llais cryf ac unedig i'n sectorau.
Not Available
Not Available
Not Available
creativewales@gov.cymru
Employers
David Jenkins Ltd
Jenkins Bakery is a highly-respected well-established and award-winning family business which prides itself on the values of traditional recipes and great craftsmanship.
Mae Jenkins Bakery yn fusnes teuluol uchel ei barch sydd wedi hen ennill ei blwyf ac sy'n ymfalchïo mewn gwerthoedd ryseitiau traddodiadol a chrefftwaith gwych.
Catherine Sizer HR and Payroll Manager
Not Available
10:00 - 12:00
10:00 - 16:00
jobs@jenkinsbakery.co.uk
Education and Training Providers
Down To Earth Project
Down to Earth is a not-for-profit organization that delivers health & wellbeing programs to hard-to-reach groups from across South Wales, using the medium of Sustainable construction, land management and outdoor adventure activities.
Down to Earth is a not-for-profit organization that delivers health & wellbeing programs to hard-to-reach groups from across South Wales, using the medium of Sustainable construction, land management and outdoor adventure activities.
Chris Dow
Project Manager
1pm - 2pm
Not Available
info@downtoearthproject.org.uk
Education and Training Providers , Employers , Employment Support , Volunteering
ELITE Supported Employment | JobSense Project
JobSense provides support to people, aged 25 or over with a sensory loss to find paid work or to move closer to finding work by gaining work experience, a qualification or a work relevant certificate.
Mae JobSense yn rhoi cefnogaeth i bobl, 25 oed neu drosodd sydd â cholled synhwyraidd i ddod o hyd i waith â thâl neu i symud yn agosach at ddod o hyd i waith trwy ennill profiad gwaith, cymhwyster neu dystysgrif sy'n berthnasol i waith.
Team Leader
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
09:00 - 16:00
information@elitesea.co.uk
Education and Training Providers
Educ8 Training and ISA Training
Established in 2004, Educ8 Training provides Apprenticeship Programmes and training for customers across South Wales, focusing on delivering quality educational and growth opportunities to the employers and learners that we work with.
Sefydlwyd Educ8 Group yn 2004 ac mae'n darparu Rhaglenni Prentisiaeth a hyfforddiant i gwsmeriaid ledled De Cymru, gan ganolbwyntio ar ddarparu cyfleoedd addysgol a thwf o ansawdd i'r cyflogwyr a'r dysgwyr rydyn ni'n gweithio gyda nhw.
Essential Skills Specialist & Employability Officer
Not Available
11:00 - 12:00
Not Available
enquiries@educ8training.co.uk
Employment Support
Enterprise Blaenau Gwent
Our Project supports people aged 25+, who may find getting a traditional job difficult due to their current circumstances. Do you have a dream or idea for a small business; that’s where we can help!
Mae ein Prosiect yn cefnogi pobl sydd efallai yn cael trafferth canfod swydd draddodiadol oherwydd eu hamgylchiadau ar hyn o bryd. Ond, gallai cymryd breuddwyd neu syniad ar gyfer busnes bach fod yn bosibl; dyna lle gallwn ni helpu!
Carmel Barry
Enterprise Advisor
Not Available
10:00 - 12:00
Not Available
ebg@businessinfocus.co.uk
Employers Education and Training Providers Employment Support
Equal Education Partners
Equal Education Partners is an education recruitment company working with educators, aspiring educators and schools across Wales. We employ teachers and teaching assistants, and offer excellent rates of pay and training to our staff.
Mae Equal Education Partners yn gwmni recriwtio addysg sydd yn gweithio gydag addysgwyr, darpar addysgwyr ac ysgolion ledled Cymru. Rydym yn cyflogi athrawon a chymorthyddion ac yn cynnig cyfraddau tâl a hyfforddiant ardderchog i'n staff.
Dominic Yarwood
Senior Recruitment Manager
Not Available
11:00-12:00
Not Available
hello@equaleducationpartners.com
F P Hurley & Sons Ltd
F P Hurley is a leading mechanical and electrical building services contractor, with over 72 years of experience working within the commercial and industrial sectors.
Mae F P Hurley yn gontractwr gwasanaethau adeiladu mecanyddol a thrydanol blaenllaw, gyda dros 72 mlynedd o brofiad yn gweithio yn y sectorau masnachol a diwydiannol.
Company Administrator
10.30 - 11.30
11:00 - 11.30
Not Available
claireh@fphurley.co.uk
Education and Training Providers
Film and TV School Wales - University of South Wales
Faculty of Creative Industries, Cardiff - home of Film & TV School Wales
Cyfadran y Diwydiannau Creadigol, Caerdydd - cartref i Ysgol Ffilm a Theledu Cymru
Tom Ware
Director, Film & TV School Wales
Not Available
12 - 1pm
Not Available
tom.ware@southwales.ac.uk
Employers
First Cymru Buses Ltd
First Bus is one of the UK's largest bus operators. First Cymru operates in Pembrokeshire, Carmarthenshire, Swansea, Neath Port Talbot and Bridgend.
First Bus yw un o gwmnïau bysys mwyaf yn y Deyrnas Unedig. Mae First Cymru yn gweithredu yn Sir Benfro, Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd - Port Talbot a Pen-y-bont ar Ogwr.
Training and Recruitment Manager
Not Available
10:00-12:00
10:00-12:00
Education and Training Providers
Gower College Swansea
Gower College Swansea offers award-winning business training to employers right across the Swansea Bay region, Wales and beyond.
Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig hyfforddiant busnes arobryn i gyflogwyr ar draws ardal Bae Abertawe, Cymru a thu hwnt.
Adele Bubear
Coordinator Quality and Learner Services
13:00 - 16:00
11:00 - 13:00
13:30 - 16:00
info@gcs.ac.uk
Employers
HMRC
We have a vital role in government, collecting the money that pays for the UK’s public services and providing targeted financial support to families and individuals.
Mae gennym rôl hanfodol yn y llywodraeth, gan gasglu'r arian sy'n talu am wasanaethau cyhoeddus y DU a darparu cymorth ariannol wedi'i dargedu i deuluoedd ac unigolion.
Gail Rix
HMRC Wales Outreach Coordinator
Not Available
11:00am - 12:00pm
Not Available
Employers
Hafod
Hafod is a socially conscious, not-for-profit organisation providing housing, care and support services across south Wales for the benefit of our customers and communities.
Hafod is a socially conscious, not-for-profit organisation providing housing, care and support services across south Wales for the benefit of our customers and communities.
Cat Roberts
Resourcing Specialist
Not Available
11:00 - 12:00
Not Available
cat.roberts@hafod.org.uk
Education and Training Providers , Employers
Innovate Trust
Innovate Trust supports people with learning disabilities, people on the autism spectrum and people with mental health issues to lead fulfilled, independent lives at home and in the community.
Mae Innovate Trust yn cefnogi pobl ag anableddau dysgu, pobl ar y sbectrwm awtistiaeth a phobl â phroblemau iechyd meddwl i fyw bywydau cyflawn, annibynnol gartref ac yn y gymuned.
Not Available
09:00 - 12:00 / 13:00 - 16:00
Not Available
info@innovate-trust.org.uk
Education and Training Providers
Lantra Wales
Lantra Wales works to help you access training, qualifications, skills and knowledge. We deliver Welsh Government funded programmes which support businesses with the cost of completing training to ensure employees have the right skill set.
Mae Lantra Cymru yn eich helpu chi i gael mynediad at hyfforddiant. Rydym yn darparu rhaglenni a ariennir gan Lywodraeth Cymru sy'n cefnogi busnesau gyda'r gost o gwblhau hyfforddiant er mwyn sicrhau bod gan weithwyr y sgiliau priodol.
Sarah Lewis
Deputy Director of Lantra Wales
14:00 - 15.00
Not Available
11:00 - 12:00
wales@lantra.co.uk
Employment Support , Education and Training Providers , Employers, Volunteering
Leonard Cheshire Wales
We support individuals to live, learn and work as independently as they choose, whatever their ability. Led by people with experience of disability, we are at the heart of local life — opening doors to opportunity, choice and support.
We support individuals to live, learn and work as independently as they choose, whatever their ability. Led by people with experience of disability, we are at the heart of local life — opening doors to opportunity, choice and support.
Senior Coordinator
10.00-12.00 / 13.00 -15.00
10.00 - 12.00
10:00 - 12:00
changingfutures@leonardcheshire.org
Employers , Education and Training Providers
Llamau
Llamau’s mission is to end youth homelessness and homelessness for women. We know that homelessness does not have to exist – it isn’t inevitable and we know that by working together we can prevent it.
Cenhadaeth Llamau yw rhoi terfyn ar ddigartrefedd ymhlith pobl ifanc a menywod. Rydyn ni’n gwybod nad oes rhaid i ddigartrefedd fodoli – nid yw'n anochel ac rydyn ni’n gwybod y gallwn ni ei atal drwy gydweithio.
Contract & Quality Assurance Manager
13:00 - 14:00
Not Avaliable
Not Avaliable
careers@llamau.org.uk
Education and Training Providers
Motivational Preparation College of Training (MPCT)
The MPCT is a thriving and distinguished training provider having been graded as outstanding in all areas by Ofsted and, most recently, being named as the TES Training Provider of the Year 2017.
The MPCT is a thriving and distinguished training provider having been graded as outstanding in all areas by Ofsted and, most recently, being named as the TES Training Provider of the Year 2017.
Ian Shaw
Employer Engagement Manager
11:00-12:00 / 14:00-15:00
11:00 - 12:00
11:00 - 12:00
enquiries@mpct.co.uk
Emloyers
ND Care & Support
ND Care & Support provide a range of bespoke care services for children, young adults and older people across Wales. We believe that everyone should have access to high-quality and responsive care, and we need YOU to help us deliver this!
Mae ND Care & Support yn darparu ystod o wasanaethau gofal pwrpasol ar gyfer plant, oedolion ifanc a phobl hŷn ledled Cymru. Credwn y dylai pawb gael mynediad at ofal ymatebol o ansawdd uchel, ac mae arnom angen CHI i'n helpu i gyflawni hyn
Jen a Hayley
Recruitment Team
Not Available
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
careers@ndcare.co.uk
Employers
Network Recruitment Wales
Network Recruitment Wales are committed to providing excellent, high quality, and reliable staff to the Home Care, Nursing and Education sector.
Mae Network Recruitment Wales wedi ymrwymo i ddarparu staff dibynadwy, o ansawdd uchel a dibynadwy i'r sector Gofal Cartref, Nyrsio ac Addysg.
Emma a Cerys
Compliance Experts
13:00-15:00
10:00-12:00
10:00 - 12:00
sharedservices@networkrecruitmentwales.co.uk
Employers
Newport Transport
Newport Transport has been Newport's main bus operator for over 100 years! Be part of the city and its future. We operate an urban and rural bus network, offer PCV training, private hire, MOT and maintenance services for all vehicles type.
Trafnidiaeth Casnewydd yw prif weithredwr bysiau Casnewydd ers dros 100 mlynedd! Byddwch yn rhan o'r ddinas a'i dyfodol. Rydym ni’n gweithredu rhwydwaith bysiau trefol a gwledig, yn cynnig hyfforddiant PCV, llogi preifat, MOT a gwasanaethau cynnal a chadw ar gyfer pob math o gerbyd.
Sophie Comelli
Marketing and Communications Manager
10:00 - 13:00
10:00 - 13:00
Not Available
recruitment@newporttransport.co.uk
Employers
Office for National Statistics
The Office for National Statistics is entrusted with the public's data. We work on some of the country's most topical issues, from employment figures to migration statistics.
Mae data'r cyhoedd yn ymddiried yn y Swyddfa Ystadegau Gwladol. Rydym yn gweithio ar rai o faterion mwyaf amserol y wlad, o ffigurau cyflogaeth i ystadegau ymfudo.
Darren Weeks
Talent Partner
12:00 - 16:00
14:00 - 16:00
14:00 - 16:00
ons.resourcing@ons.gov.uk
Education and Training Providers
PACEY Cymru (South)
PACEY is the Professional Association for Childcare and Early Years. We are a charity dedicated to supporting everyone working in childcare and early years to provide high quality care and early learning for children and families.
Cymdeithas Broffesiynol Gofal Plant a Blynyddoedd Cynnar yw PACEY. Elusen ydym ni sydd wedi ymroi i gefnogi pawb sy’n gweithio yn y maes gofal plant a blynyddoedd cynnar i ddarparu gofal a dysgu cynnar o ansawdd uchel i blant a theuluoedd.
Kelly Alexandre
Childminding Coordinator
Not Available
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
paceycymru@pacey.org.uk
Employment Support
PRIME Cymru
PRIME Cymru provides free support to set up in business, find employment, or develop skills through training and volunteering opportunities.
Mae PRIME Cymru yn rhoi cymorth am ddim i unigolion hŷn yng Nghymru sefydlu busnes, cael hyd i swydd, neu feithrin sgiliau drwy achub ar gyfleoedd hyfforddi a gwirfoddoli.
PRIME Cymru Staff
Development Officer
10:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
Not available
enquiries@primecymru.co.uk
Employers
Perthyn
Perthyn is the Welsh word for “belonging”. Perthyn’s primary purpose is to provide support to people with learning difficulties in order that they can lead dignified and fulfilling lives within the community.
Pefedd yw'r gair Cymraeg am “perthyn”. Prif bwrpas Peledd yw darparu cefnogaeth i bobl ag anawsterau dysgu er mwyn iddynt allu byw bywydau urddasol a boddhaus yn y gymuned.
Phill Rees
Recruitment Coordinator
13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
recruitment@perthyn.org.uk
Education and Training Providers
Prifysgol Aberystwyth University
Aberystwyth University is the university by the sea that has provided world-class education for almost 150 years. Come to Aberystwyth University if you’d like to expand your horizons and fulfil your potential.
Prifysgol Aberystwyth yw’r brifysgol ger y lli sydd wedi darparu’r addysg orau posib ers bron i 150 o flynyddoedd. Dewch i Brifysgol Aberystwyth os hoffech chi ehangu eich gorwelion a gwireddu eich potensial
Dafydd Morse
Student recruitment Officer
11:00-12:00 / 13:00-15:00
10:00-12:00
10:00-12:00
Employers
RF Brookes 2sfg
Food Manufacture supplying chilled and frozen ready meals
Food Manufacture supplying chilled and frozen ready meals
Not Available
Not Available
Not Available
Recruiment.rfbrookes@2sfg.com
Employers
Royal Air Force
The Royal Air Force secures the skies, protecting the UK from threats at home while peacekeeping abroad. Our careers offer skills for life, and a chance to play a part in operations around the world.
Mae'r Awyrlu Brenhinol yn diogelu’r awyr, gan amddiffyn y DU rhag bygythiadau gartref wrth gadw heddwch dramor. Mae ein gyrfaoedd yn cynnig sgiliau am oes, a chyfle i chwarae rhan mewn ymgyrchoedd ledled y byd.
Flt Lt Paffett, Sgt Rogers, Sgt Mitchelmore, and Sgt Matthew Willis
Recruitment Team
10:00 - 12:00 / 14:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
Employers Education and Training Providers
Rubicon Wales
Security provider in South Wales. Providing security for all major events.
recruitment@rubicon.wales
School of Hard Knocks
shaunni@schoolofhardknocks.org.uk
Employers
South Wales Police
South Wales Police brings together thousands of people with the same aim – to keep South Wales safe.
Mae Heddlu De Cymru yn dod â miloedd o bobl at ei gilydd gyda’r un nod, sef cadw De Cymru yn ddiogel.
PC: Representative Workforce Team
Not Available
Not Available
10:00 - 12:00
Joinus@south-wales.police.uk
Education and Training Providers, Employers
Springboard UK
Provides specialist careers advice and guidance – and champions the hospitality industry, promoting it as a rewarding and worthwhile career path. We also collaborate with our business partners to imaginatively attract and retain talent.
Yn darparu cyngor ac arweiniad gyrfaoedd arbenigol - ac yn cefnogi’r diwydiant lletygarwch, gan ei hyrwyddo fel llwybr gyrfa gwerth chweil. Rydym hefyd yn cydweithredu â'n partneriaid busnes i ddenu a chadw talent.
Kelly Kitching & Nicky Ayres
Senior Careers, Education & Employability Programme Delivery Manager
13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
info@springboarduk.org.uk
Employment Support
St Giles Trust - ATLAS
We work with people in the community to overcome barriers and get support they need to move forward with their lives. We enable people to become empowered to make positive changes by providing support, guidance and training.
Rydym yn gweithio gyda phobl yn y gymuned i oresgyn rhwystrau a sicrhau’r gefnogaeth angenrheidiol er mwyn bwrw ymlaen gyda’u bywydau. Rydym yn galluogi pobl i allu gwneud newidiadau cadarnhaol i’w bywyd drwy ddarparu cefnogaeth, canllawiau a hyfforddiant.
Not Available
Not Available
Not Available
Nicola.thomas2@stgilestrust.org.uk
Employers
Staffroom Education
Staffroom Education are a supply teaching agency that offer a wide variety of roles within schools across South Wales such as teaching, teaching assistant, cleaning, caretaker, kitchen porter, and admin assistant roles.
Asiantaeth cyflenwi dysgu yw Staffroom Education sy'n cynnig amrywiaeth eang o rolau mewn ysgolion ar draws de Cymru megis dysgu, cynorthwyydd dysgu, glanhau, gofalwr, porthor cegin, a rolau chynorthwywyr gweinyddol
Charlotte
Marketing and Communications Officer
Not Available
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
info@staffroomeducation.co.uk
Employers
Stagecoach in South Wales
We run safe, reliable, clean, punctual and comfortable local bus services over South East Wales including Blaenau Gwent, Bridgend, Caerphilly, Cardiff, Merthyr, Neath, Newport, Monmouthshire, Powys, Rhondda, Swansea, Torfaen & Herefordshire
Rydym yn gyfrifol am gynnal gwasanaeth bws lleol yn ddiogel, glân, prydlon a chyfforddus ar hyd a lled De -ddwyrain Cymru gan gynnwys Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Castell-nedd, Casnewydd, Sir Fynwy, Powys, Rhondda, Abertawe, Torfaen a Swydd Henffordd.
Not Available
Not Available
Not Available
southwales.enquiries@stagecoachbus.com
Education and Training Providers
Swansea University METaL Project
METaL delivers advanced materials and manufacturing training through the provision of short, 10 credit courses at level 4 and above. Funded by the European Social Fund, through the Welsh Government.
Mae METaL yn cyflwyno hyfforddiant deunyddiau uwch a gweithgynhyrchu trwy ddarparu cyrsiau byr, 10 credyd ar lefel 4 ac uwch. Wedi'i ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop, trwy Lywodraeth Cymru.
Eleanor Hubble
Industrial Engagement Officer
Not Available
Not Available
Not Available
info@project-metal.co.uk
Employment Support
Tasty Careers
Have you ever considered a career in food and drink? This is your one stop shop to finding a deliciously scrumptious Tasty Career in the Food & Drink Industry.
Ydych chi erioed wedi ystyried gyrfa mewn bwyd a diod? Dyma'ch fan i ddod o hyd i yrfa blasus yn y Diwydiant Bwyd a Diod.
Not Available
Not Available
Not Available
info@nsafd.co.uk
Employers
The Celtic Collection
The Celtic Collection is a prestigious family of experience-focused UK business and leisure hotels and venues, developed from the success of the Celtic Manor Resort, a flagship destination in South Wales. Host venue of the 2014 NATO Summit
Mae The Celtic Collection yn gasgliad o westai a lleoliadau busnes a hamdden o fri yn y DU sy'n canolbwyntio ar roi profiadau gwych, ac a ddatblygwyd o lwyddiant y Celtic Manor Resort, cyrchfan blaenllaw yn Ne Cymru. Lleoliad Uwchgynhadledd NATO 2014
Carla Williams
Talent and Reward Manager
Not Available
10:00 - 12:00
Not Available
recruitmentofficer@celtic-manor.com
Education and Training Providers
The College Merthyr Tydfil
Whether you are a year 11 school leaver thinking about your next steps or an adult learner seeking to develop your skills and qualifications, discover here why you should choose The College Merthyr Tydfil.
P'un a ydych chi'n gadael ysgol ysgol blwyddyn 11 yn meddwl am eich camau nesaf neu'n ddysgwr sy'n oedolyn sy'n ceisio datblygu eich sgiliau a'ch cymwysterau, darganfyddwch yma pam y dylech chi ddewis Coleg Merthyr Tudful.
Verity Jones
Employability and Progression Co-ordinator
Not Available
10:00-12:00
Not Available
c.info@merthyr.ac.uk
Education and Training Providers
The Open University in Wales
As Wales’ largest provider of part-time undergraduate university study, we offer a wide choice of qualifications and subject areas. We’ve also got a huge range of free online learning for you to explore.
Fel darparwr astudiaeth brifysgol israddedig rhan-amser mwyaf Cymru, rydym yn cynnig dewis eang o gymwysterau a meysydd pwnc. Mae hefyd gennym amrywiaeth sylweddol o ddysgu ar-lein am ddim i chi ei archwilio.
Sam Forde
Partnerships Coordinator (North Wales)
14:30 - 15:00
10:00 - 10:30
11:00 - 11:30
wales-partnerships@open.ac.uk
Employment Support
The Poppy Factory: Ex-Forces Employment Support
The Poppy Factory supports ex-Forces job seekers across Wales on your journey into employment, helping you overcome any barriers. Whatever your situation, our employment team is there to offer one-to-one support.
Mae Ffatri’r Pabi yn cefnogi ceiswyr gwaith cyn-Lluoedd ledled Cymru ar eich taith i gyflogaeth, gan eich helpu i oresgyn unrhyw rwystrau. Beth bynnag fo'ch sefyllfa, mae ein tîm cyflogaeth yno i gynnig cefnogaeth un i un.
Kirsty Gronow
Employment Consultant, The Poppy Factory
13:00 - 14:00
14:00 - 15:00
10:00 - 11:00
support@poppyfactory.org
Employers
Ultra Care Health Professionals
Ultra Care Health Professionals differs from other temporary and permanent placement agencies; it is run and managed by people with background experience and knowledge in the speciality areas that our staff are working within.
Mae Ultra Care Health Professionals yn wahanol i asiantaethau sy’n cynnig lleoliad dros dro a pharhaol eraill. Caiff Ultra Care Health Professionals ei redeg a’i reoli gan bobl sydd â phrofiad blaenorol a gwybodaeth o’r meysydd arbenigol y mae ein staff yn gweithio ynddyn nhw.
Paige Murray
Recruitment/Office Consultant
10:00-12:00 / 13:00-15:30
10:00-12:00 / 13:00-15:30
Not Available
info@ultracarehealthprofessionals.com
Education and Training Providers
University of South Wales
USW offers a full range of qualifications, from foundation degrees to PhD study. Network75 offers a combined work and study route to a degree, allowing students to gain a degree, five years’ work experience and no student debt.
Mae PDC yn cynnig ystod o gymwysterau, o raddau sylfaen i astudiaeth PhD. Mae Network75 yn cynnig llwybr gwaith ac astudiaeth cyfun tuag at radd, gan ganiatáu i fyfyrwyr ennill gradd, pum mlynedd o brofiad gwaith a dim dyled myfyrwyr.
Laura Davies
Student Recruitment Officer
Not Available
11:00 - 12:00
Not Available
schoolsandcolleges@southwales.ac.uk
Employers
Vale of Glamorgan Council
The Vale of Glamorgan Council provide services to our community, from refuse collection to regulatory services, social care to housing along with responsibility for over 50 schools.
Mae Cyngor Bro Morgannwg yn darparu gwasanaethau i'n cymuned, o gasglu sbwriel i wasanaethau rheoleiddio, gofal cymdeithasol i dai ynghyd â chyfrifoldeb am dros 50 o ysgolion.
Mathew James / Emily Woodley
Lifecycle Team
Not Available
10:00 - 15:00
Not Available
recruitment@valeofglamorgan.gov.uk
Employment Support Education & Training Employers
Venture Graduates
The Venture Graduate Scheme aims to enhance productivity, innovation and economic growth by linking talented graduates with ambitious businesses in the Cardiff Capital Region.
Nod Cynllun Venture Graddedigion yw gwella cynhyrchiant, arloesi a thwf economaidd drwy gysylltu graddedigion â busnesau uchelgeisiol yn y deg awdurdod lleol o fewn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.
Gemma Jones
Graduate Development Officer
Not Available
11:00 - 13:00
Not Available
ccrgraduatescheme@cardiff.gov.uk
Employers
Voyage Care
We’re looking for kind, caring and compassionate people to help us make a difference to the lives of vulnerable people. Our teams support people by providing vital care and support we help people to build their skills and confidence.
Rydym yn chwilio am bobl garedig, ofalgar a thosturiol i'n helpu i wneud gwahaniaeth i fywydau pobl sy'n agored i niwed. Mae ein timau'n cefnogi pobl drwy ddarparu gofal a chymorth hanfodol; rydym yn helpu pobl i feithrin eu sgiliau a'u hyder.
Angela Godsmark
Operations Manager
10.00 - 12.00 13.00 -15.00
Not Available
Not Available
vacancies@voyagecare.com
Employers
WeCare Wales
For the right person, in the right role, working in care is a career to be proud of. Have you got what it takes? Come and learn more!
I’r person cywir, yn y rôl cywir, mae gweithio mewn gofal yn yrfa i fod yn falch ohono. Oes gennyt ti’r gallu? Dewch i ddysgu mwy!
Gwenno Willliams
Co-Ordinator for the WeCare campaign, North Wales team
10:00-12:00
10:00-12:00
10:00-12:00
contact@wecare.wales
Employment Support
Welsh Refugee Council
Empowering asylum seekers and refugees to build new futures in Wales. We provide specialist advice and support services to asylum seekers and refugees in Wales to ensure they can access the services they need.
Galluogi ceiswyr lloches a ffoaduriaid i adeiladu dyfodol newydd yng Nghymru
Chris Hughes
Education & Employability Officer
10:00 - 12:00 / 13:00 - 15:00
10:00 - 12:00
10:00 - 12:00
info@wrc.wales
Employers
Which?
Which? is not for profit and all for making consumers more powerful. We want life to be simpler, fairer, and safer for everyone.
Team Manager - Member Services Voice
Not Available
10:00-12:00
Not Available
Employers
Willmott Dixon
Willmott Dixon is a privately-owned contracting and interior fit-out group. Founded in 1852, we are family run and dedicated to leaving a positive legacy in our communities and environment.
Grŵp dan berchnogaeth breifat sy’n gwneud gwaith contractio a gosod mewnol yw Willmott Dixon. Mae’n gwmni teuluol a sefydlwyd yn 1852. Ein nod yw creu etifeddiaeth gadarnhaol o fewn ein cymunedau a’n hamgylchfyd.
Social Value Manager
13:00 - 15:00
10:00 - 11:00
Not Available
robyn.marshall@willmottdixon.co.uk
Employment Support
Working on Wellbeing - Scope & Legacy in the Community
Working on Wellbeing works with disabled people to develop a programme around their career goals and how they can achieve them. We do this through group and one-to-one support.
Mae Gweithio ar Les yn gweithio gyda phobl anabl i ddatblygu rhaglen yn ymwneud â’u nodau gyrfa a sut y gallant eu cyflawni. Rydym yn gwneud hyn trwy sesiynau grŵp ac un-i-un
Emma Bailey
Working on Wellbeing Programme Lead
14:30 - 15:30
14:30 - 15:30
Not Available
wellbeingonwellbeing@scope.org.uk
Education and Training Providers , Employers
Y Prentis
We’re a construction based shared apprenticeship scheme operating across South East Wales. We employ apprentices across many construction trades to meet the needs of today’s construction industry.
Rydym yn gynllun prentisiaeth a rennir yn seiliedig ar adeiladu sy'n gweithredu ledled De-ddwyrain Cymru. Rydym yn cyflogi prentisiaid ar draws llawer o grefftau adeiladu i ddiwallu anghenion diwydiant adeiladu heddiw.
Adeel Hasan
Marketing and Engagement Officer
Not Available
11:00 - 12:00
Not Available
enquiries@yprentis.co.uk
Education and Training Providers
iungo Solutions
Here at iungo our main aim is to prepare people for the new careers in different sectors through unlocking their transferable skills. We provide training and development courses to enhance your skills
Here at iungo our main aim is to prepare people for the new careers in different sectors through unlocking their transferable skills. We provide training and development courses to enhance your skills
Pornnarai (Ploy) Nilduang
Sales and Human Resources Executive
Not Available
10:00-12:00
10:00-12:00
hello@iungo.solutions