Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Abacare

Ein cenhadaeth yw darparu cymorth gofal hyblyg yn y gymuned o'r safon uchaf, sy'n hyrwyddo annibyniaeth, urddas a dewis.

Rydym yn darparu gofal ‘byw i mewn’ a chymorth yn y cartref ar gyfer amrywiaeth o anghenion a gofynion gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, y rhai sydd â:

Anableddau Corfforol
Dementia
Anaf i'r Ymennydd a Gaffaelwyd
Anableddau Dysgu
Clefyd Alzheimer
Anaf i'r Asgwrn Cefn
Mater Iechyd Meddwl
Gofal Lliniarol
Anawsterau Niwrolegol Cymhleth
Neu ofal i’r bobl a allai fod angen cymorth ar gyfer:

Mynychu apwyntiadau neu ddigwyddiadau
Teithio dramor/DU
Gofal Seibiant
Mynychu Prifysgol neu Goleg
Rydym yn cefnogi cleientiaid i gynnal y graddau mwyaf posibl o annibyniaeth ac rydym yn gwneud hyn drwy:

Recriwtio a chadw'r staff gorau
Darparu hyfforddiant rhagorol i'r holl staff cyn iddynt ddechrau gweithio i ni
Darparu cymorth 24/7 i gleientiaid a staff
Cynnal set gref o werthoedd craidd
Monitro perfformiad cadarn i sicrhau gwelliant parhaus a chynnal safonau cydymffurfio uchel
Gweithio gyda chleientiaid i gynhyrchu Cynlluniau Gofal sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn i ddiwallu eu hanghenion a'u dewisiadau unigol
Trin pobl â pharch, gonestrwydd ac urddas a'u grymuso i aros mor annibynnol â phosibl

Cyfleoedd

Cynorthwyydd Gofal

Bydd y dyletswyddau'n cynnwys:
• Gofal Personol (bath/cawod/toiled/ac ati)
• Paratoi a gweini prydau/byrbrydau
• Cynorthwyo gyda meddyginiaeth
• Dyletswyddau domestig ysgafn
• Cwmnïaeth
Manteision:
• Dillad gwaith am ddim
• DBS am ddim
• Cynllun pensiwn
• Dilyniant gyrfa
• Cyfraddau cyflog cystadleuol
• Hyfforddiant rhagorol, datblygiad proffesiynol parhaus a chyfleoedd gyrfa diffiniedig unwaith y byddwch yn gweithio gyda ni
• 28 diwrnod o wyliau blynyddol (pro rata)
Y sgiliau a'r priodoleddau allweddol sydd eu hangen:
• Nid oes angen unrhyw brofiad Gofal blaenorol!
• Gofalgar, tosturiol ac yn wrandäwr da
• Person egnïol, hapus sy'n mwynhau ffurfio perthynas â phobl.
• DBS manylach

Siaradwch â ni heddiw!

Amseroedd Posibl:

19th

Dim Ar Gael

20th

Dim Ar Gael

21st 

Dim Ar Gael