Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Akari Care

Mae Akari Care yn gasgliad o Gartrefi Nyrsio a Gofal Preswyl wedi'u gwasgaru ledled y DU. Mae gennym bedwar cartref yng Ngogledd Cymru ac rydym yn ymfalchïo mewn bod yn gyflogwr rhagweithiol ac yn annog twf a hyfforddiant yn y Sector Gofal Cymdeithasol.

Cyfleoedd

Cynorthwyydd Gofal

Y Rôl:

Rydym yn chwilio am gynorthwywyr gofal posib sydd naill ai'n gobeithio cychwyn eu gyrfa ym maes gofal neu bobl sy'n ofalwyr profiadol.

Ein cynorthwywyr gofal yw'r man galw cyntaf i'n preswylwyr, p'un a ydyn nhw'n helpu gyda gofal personol, prydau bwyd neu'n treulio amser gyda nhw yn sgwrsio am y diwrnod. Rydym yn disgwyl i’n gofalwyr greu awyrgylch sy'n galluogi ein preswylwyr i gael hwyl a mwynhau byw gyda ni yn Akari Care wrth eu cynorthwyo gyda'u hanghenion unigol

Yn gyfnewid am hyn byddwn yn cynnig cynlluniau datblygu i chi, byth yn ffrwyno'ch brwdfrydedd ac yn eich cefnogi ym mhob cam o'ch taith gyda ni.

Beth ydyn ni ei angen gennych chi?
• Natur ofalgar
• Sgiliau cyfathrebu cryf
• Rhaid i chi fod yn Hyblyg a gallu addasu i anghenion
preswylwyr
• Y gallu i weithio fel rhan o dîm ac yn unigol

Beth y mae hyn yn ei gynnig i chi?
• Cyflog cystadleuol
• Rydym yn talu cost eich gwiriad DBS (£44)
• Darparu gwisg
• 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn seiliedig ar oriau llawn amser (Gwyliau Banc wedi'u cynnwys)
• Cynlluniau cydnabod (Gwobr Seren Akari)
• Hyfforddiant a datblygiad llawn wedi'i ariannu
• Dod yn Eiriolwr mewn arbenigedd o'ch dewis
• Gwobrwyo Cynlluniau Cyfeirio

Cynorthwyydd Cegin

Y Rôl:

Fel ein cynorthwyydd cegin byddwch yn gweithio gyda'r Cogydd ar bob agwedd ar brosesau'r gegin.

Byddwch yn cyfrannu at greu bwydlenni, platio a threfnu trolïau bwyd.
Fel Cynorthwyydd Cegin yn Akari Care, byddwch yn cadw golwg ar gylchdroi stoc, yn cydymffurfio â pholisïau a gweithdrefnau'r cwmni wrth ddilyn holl ganllawiau gorfodol COSHH a HACCP.

Yn Akari Care rydym bob amser yn awyddus i ddatblygu pobl a gadael iddyn nhw ddatblygu syniadau. Rydyn ni'n dathlu penblwyddi ynghyd â'r holl ddigwyddiadau eraill mewn blwyddyn, felly os ydych chi'n mwynhau gwneud cacennau neu fod yn feistr barbeciw, byddem ni wrth ein bodd yn clywed gennych chi.

Beth ydyn ni ei angen gennych chi?
• Bydd gennych brofiad o weithio mewn cegin
• Bydd gennych Dystysgrif Hylendid Bwyd Sylfaenol ac yn hapus gyda dilyn cyfarwyddiadau mewn cegin brysur
• Bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol a byddwch yn gallu gweithio'n dda o dan bwysau
• Rhaid i chi fod yn barchus, yn dosturiol ac yn wydn.

Beth y mae hyn yn ei gynnig i chi:
• Cyflog Cystadleuol
• Hyfforddiant a datblygiad llawn wedi'i ariannu
• Dod yn Eiriolwr mewn arbenigedd o'ch dewis
• Patrymau gweithio hyblyg
• 28 diwrnod o wyliau blynyddol, yn seiliedig ar oriau llawn amser (Gwyliau Banc wedi’u cynnwys)
• Gwobrwyo Cynlluniau Cyfeirio
• Telir am DBS ac am y wisg

Cydlynydd Gweithgareddau

Y Rôl:

Mae ein Cydlynydd Gweithgareddau yn rhan allweddol o'r hyn rydyn ni'n ei wneud, gan gyfoethogi bywydau ein preswylwyr a’u helpu i aros yn egnïol yn gorfforol ac yn feddyliol. Mae hon yn rôl hwyliog a gwerth chweil iawn sy’n hyrwyddo cymdeithasu ac yn gwella llesiant, gan chwarae rhan fawr yn ymgysylltiad a hapusrwydd ein preswylwyr.

Byddai'r rôl hon yn gweddu i rywun sy'n angerddol am wneud pobl yn hapus, sef y math o berson sy'n hoffi dod i adnabod pobl fel y gellir personoli gweithgareddau. Bydd rhannau o'r rôl hon yn heriol felly mae'n hanfodol eich bod yn amyneddgar ac yn garedig.

Yn gyfnewid am hyn byddwn yn cynnig cynlluniau datblygu i chi, byth yn ffrwyno'ch brwdfrydedd ac yn eich cefnogi ym mhob cam o'ch taith gyda ni.

Beth ydyn ni ei angen gennych chi?
• Natur ofalgar
• Sgiliau cyfathrebu cryf
• Rhaid i chi fod yn hyblyg a gallu addasu i anghenion preswylwyr
• Byddwch yn allblyg a bydd gennych bersonoliaeth heintus
• Y gallu i weithio fel rhan o dîm ac yn unigol

Beth y mae hyn yn ei gynnig i chi?
• Cyflog Cystadleuol
• Hyfforddiant a datblygiad llawn wedi'i ariannu
• Dod yn Eiriolwr mewn arbenigedd o'ch dewis
• Patrymau gweithio hyblyg
• Telir am DBS ac am y wisg

Siaradwch â ni heddiw!

Dewch i gael sgwrs anffurfiol gyda mi ynglŷn â gweithio yn y Sector Gofal. Darperir hyfforddiant llawn felly nid oes angen profiad, cynigir oriau gwaith hyblyg a buddion gwych ... ac rydym yn rhoi bonws o £100 i groesawu pawb sy'n ymuno â ni!

Mae gennym lawer o gyfleoedd cyffrous yn amrywio o gynorthwywyr Gofal i Gynorthwywyr Cegin a Chydlynwyr Gweithgareddau i Lanhawyr.

Rwyf wedi bod yn recriwtio ar gyfer y Sector Gofal Cymdeithasol ac Akari Care ers bron i 4 blynedd ac rwy'n edrych i recriwtio pobl angerddol, ofalgar i ymuno â Akari Care mewn amryw o rolau cyffrous.

Luka

Rydych chi'n Gofalu. Rydyn ni’n Gofalu. Mae Akari yn Gofalu.

Amseroedd Posibl:

19th

14:00-17:00

20th

Dim Ar Gael

21st 

Dim Ar Gael