Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Alpine Travel

Alpine Travel yw'r gweithredwr teithiau coets annibynnol mwyaf yng ngogledd Cymru. Mae gan y cwmni fflyd o dros 80 o gerbydau a thros 100 o weithwyr ac mae wedi'u lleoli yn Llandudno, o fewn cyrraedd i brif feysydd awyr rhyngwladol Birmingham a Lerpwl

Ymunwch â'n Tîm

Diolch am ddangos diddordeb mewn gyrfa gyda ni yn Alpine Travel.

Wedi'i sefydlu yn nhref farchnad fechan Llanrwst yn ôl yn 1972, mae Alpine Travel bellach wedi tyfu i fod y gweithredwr coetsys annibynnol mwyaf yng ngogledd Cymru. Ein hegwyddor fusnes graidd yw darparu'r gwasanaeth gorau posibl am bris fforddiadwy, gan ddarparu cyfleoedd cyflogaeth sefydlog hirdymor i bobl leol hefyd.

Drwy recriwtio'r bobl iawn sydd ag agwedd ragweithiol a natur 'gallu gwneud', rydym yn cyflawni pethau gwych.

Pa rôl bynnag yr ydych yn ymgymryd â hi yn Alpine Travel, rydym yn cydnabod mai ein gweithwyr yw un o'n hasedau pwysicaf wrth ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol. Drwy fuddsoddi yn hyfforddiant a datblygiad ein timau, adeiladwn ddyfodol gwych gyda'n gilydd.

Mae gennym gynlluniau hyfforddi ar waith ar gyfer hyfforddiant a ariennir i yrwyr, gan gynnwys hyfforddiant ymarferol ar y ffordd (ar gyfer cerbydau llaw ac awtomatig) a pharatoi ar gyfer profion theori a chanfyddiadau peryglon yn yr ystafell ddosbarth. Mae faint o hyfforddiant sydd ei angen arnoch yn dibynnu ar eich sgiliau a'ch profiad gyrru presennol. Ar gyfer rhan ymarferol y Prawf Gyrru PCV, byddai angen o leiaf bum diwrnod o hyfforddiant ar hyd yn oed gyrwyr sydd â phrofiad blaenorol o yrru cerbydau mawr eraill (h.y. lorïau / faniau mawr) cyn y prawf ei hun. I yrwyr llai profiadol, byddem yn awgrymu o leiaf wyth diwrnod o hyfforddiant, weithiau mwy.

Yn ogystal â'n rhaglen hyfforddi a ariennir i yrwyr, rydym hefyd yn falch o gynnig rhaglenni hyfforddeion a phrentisiaethau fel rhan o gynllun Kickstart, gan greu swyddi i bobl ifanc rhwng 16 a 24 oed.

Gallwch ddewis ymuno â'n tîm mewn amrywiaeth o feysydd, megis gyrru, peirianneg a chynnal a chadw, yn ogystal â gweinyddu, a rolau gwerthu.

Gobeithiwn y byddwch yn dod o hyd i'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch yma i ystyried swydd yn Alpine Travel, ac edrychwn ymlaen at glywed gennych.
Astudiaeth Achos Staff

Taith Joel i fod yn Yrrwr Coets Teithiau

"Mae pob diwrnod yn hollol wahanol, ac mae gyrru coets yn caniatáu i mi fod yn berson gwell".

Yn Alpine Travel, rydym yn ymfalchïo mewn recriwtio'r bobl iawn ar gyfer ein swyddi gwag a mynd ati i alluogi ac annog dilyniant drwy brofiad a hyfforddiant i fod y gorau y gallant fod.

Ymunodd Joel Thomas, Gyrrwr Coets Teithiau, ag Alpine Travel yn 2015 ac ers hynny mae wedi hyfforddi a chymhwyso i fod yn yrrwr coets teithiau... dyma stori Joel.


Dechrau Gyrfa

Cyn ymuno ag Alpine, roeddwn i'n rheolwr mewn bwyty hynod brysur ac yn gweithio tua 60+ awr yr wythnos. Roedd fy nyletswyddau'n cynnwys rheoli tîm o 15, cymryd stoc cwrw ac archebu, cyllid, rheolaeth gyffredinol o’r bwyty ar fy sifftiau, delio â chwynion a meddwl am syniadau gwahanol i wella nid yn unig ein gwasanaeth, ond sut y gallem gynyddu'r ganran o bobl a ddaw drwy'r drws.

Meddyliais am fod yn yrrwr lori yn gyntaf, ond ar ôl gweithio mewn bwyty am 6 blynedd, dw i'n ystyried fy hun yn fwy o berson pobl, felly ni fyddai gweithio ar lori wedi fy siwtio. Edrychais ar Alpine ar ôl dod o hyd iddynt ar-lein a chysylltu â nhw i holi.

Heriau Newydd

Dechreuais gydag Alpine am y tro cyntaf ar 11 Rhagfyr 2015. Fe'm galwyd i mewn i gysgodi gyrwyr eraill i weld sut yr oedd yr ochr weithredol yn gweithio, tra rhoddodd Alpine y cyfle i mi gymryd fy mhrawf PCV.

Dechreuodd yr hyfforddiant ar ôl i mi dderbyn fy nhrwydded dros dro. Roedd yr hyfforddiant yn cynnwys mynd ar daith gyda gyrrwr profiadol mewn coets wag i ddechrau er mwyn i mi gael y cyfle i deimlo sut beth oedd gyrru rhywbeth llawer mwy na’m Renault Clio!

Hefyd, rhoddodd y cyfle i mi siarad â’r gyrwyr hynny i gael gwybod am y gwahanol waith sy’n digwydd yn wythnosol, felly pan fyddaf wedi pasio fy mhrawf byddai gen i syniad bras o ran beth i’w ddisgwyl.

Ehangu Profiad

Ar ôl i mi basio fy mhrawf tri diwrnod yr oedd Alpine wedi fy helpu i’w ariannu, cefais fy nghysgodi ymhellach y tu ôl i’r olwyn ac yn y depot.

Yn ôl y gyfraith, rhaid i ni gadw at Dystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol Gyrwyr a elwir hefyd yn CPC. Mae hyn yn golygu bod yn rhaid i ni wneud 35 awr o hyfforddiant dros 5 mlynedd i wella ein gwybodaeth am y gwahanol bolisïau a dulliau sydd eu hangen i fod yn yrrwr coets effeithiol.

Rhan o’r Tîm

Yr hyn dw i’n ei hoffi fwyaf am fy swydd yw teimlo fy mod i’n rhan o deulu clos, gwneud ffrindiau am oes, a gwybod bod rhywun wrth law i siarad ag ef os bydd byth angen help arna i.

Yr ail beth dw i’n ei hoffi fwyaf am y swydd yw gallu teithio a gweld llefydd newydd, rhywbeth na fyddech yn ei wneud mewn swydd 9-5. A gweld y mwynhad ar wynebau ein teithwyr wrth inni fynd ar hyd llawer o’r llwybrau golygfaol a gymerwn. Hefyd, dyw cael pryd o fwyd tri chwrs bob nos ddim yn ddrwg, chwaith!

Dyfodol Addawol

Dw i am ennill cyflog a mwynhau bywyd hefyd.

Yn y swydd hon gallwch ennill cyflog a gwneud y gorau o bob dydd hefyd, p'un a yw'n cerdded o amgylch dinas Efrog neu gael y cyfle i gerdded rhannau o arfordir Cymru ar ôl dod ag Americanwyr yma.

Mae pob diwrnod yn hollol wahanol, ac mae gyrru coets yn caniatáu i mi fod yn berson gwell. Mae’n rhoi gwell dealltwriaeth i mi o’r DU a gwledydd tramor.

Cyfleoedd

Y Tîm Gyrru

Rydym yn darparu teithiau coets a bws i bob sector, o fusnesau i addysg a hamdden yn ogystal â thrafnidiaeth gymunedol.

Mae gweithio fel gyrrwr yn cynnig gyrfa amrywiol a diddorol bob dydd o’r wythnos.

Os ydych chi’n chwilio am gyfle gyrfa ardderchog ac yn berson pobl, ac os ydych chi’n meddwl bod gennych chi’r hyn sydd ei angen i ymuno â’n tîm eithriadol, yna anfonwch e-bost atom ar jobs@alpine-travel.co.uk. Hoffem glywed gennych p’un a oes gennych drwydded PCV ai peidio, gan fod hyfforddiant yn cael ei ddarparu.

Peirianneg a Chynnal a Chadw

Mae ein tîm cynnal a chadw yn fedrus iawn ac yn llawn cymhelliant.

Mae gweithio fel peiriannydd yn gofyn am ddealltwriaeth o'r diwydiant PCV a meddu ar y cymwysterau mecanyddol priodol.

Mae rhaglen Hyfforddeion hefyd ar gael.

Bydd cyfraddau fesul awr yn cael eu trafod gyda chi yn y broses ymgeisio.

I wneud cais am swydd yn ein tîm peirianneg a chynnal a chadw, anfonwch e-bost at jobs@alpine-travel.co.uk

Cynrychiolydd Gwerthiant

Rydym yn falch o'n gwyliau, teithiau dydd, llogi coetsys a gwasanaethau bws, ac mae ein staff yn darparu gwasanaeth rhagorol i'n holl gwsmeriaid.

Os oes gennych sgiliau gweinyddu gwych, ac wrth eich bodd yn gweithio gyda phobl, cysylltwch â ni; efallai y bydd yna rôl sy'n ddelfrydol i chi.

Bydd cyfraddau fesul awr yn cael eu trafod gyda chi yn y broses ymgeisio.

JONES HOLIDAYS TRAVEL SHOP
Os ydych chi'n chwilio am yrfa gyffrous, brysur, heriol a gwerth chweil yn y maes teithio, yna gall gweithio yn Jones Travel Siop fod y berffaith i chi. Os ydych chi'n meddwl bod gennych chi'r hyn y mae ei angen, cysylltwch â ni.

PRIF SWYDDFA ALPINE
Mae gweithio fel rhan o dîm gweinyddu ein Prif Swyddfa yn rôl amrywiol a phrysur, a byddwch yn rhan o bob agwedd ar y busnes.

I wneud cais am unrhyw un o'r swyddi hyn, anfonwch e-bost at jobs@alpine-travel.co.uk

Siaradwch â ni heddiw!

Rheolwr Traffig Alpine Travel

Mae Jon Hughes wedi gweithio i Alpine Travel ers bron i ddegawd. Dechreuodd ei yrfa fel gyrrwr bws ysgol a symudodd ymlaen, gyda’r gefnogaeth a’r hyfforddiant a roddwyd ar waith gan Alpine Travel, i fod yn yrrwr teithiau a oedd yn cynnwys teithio o fewn y DU ac Ewrop ac, yn fwy diweddar, fel rhan o’r tîm rheoli. Jon bellach yw Rheolwr Traffig Alpine Travel, ac mae’n gyfrifol am bob gyrrwr a cherbyd o fewn fflyd Alpine Travel.

Amseroedd Posibl:

19th

10:30-14:30

20th

Dim Ar Gael

21st 

Dim Ar Gael