Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Amberleigh Care

Darparwyr addysg a gofal preswyl therapiwtig arbenigol. Cyflenwr cymeradwy i holl awdurdodau lleol Cymru. Yn gweithio gyda bechgyn, 11-18, sy’n derbyn gofal gan y gwasanaethau cymdeithasol. Sefydlwyd yn 2004, gydag enw da’n genedlaethol am ragoriaeth.

Rydym yn ganolfan ragoriaeth genedlaethol addysg a gofal preswyl therapiwtig arbenigol. Mae gennym ddau safle – y naill ochr a’r llall i’r ffin rhwng Cymru a Lloegr ac mae’r ddau’n darparu cartref ar gyfer grŵp mawr (hyd at 19 a 12 o fechgyn) gyda’n hysgol annibynnol ein hunain a thîm o therapyddion a seicolegwyr.

Rydym yn gweithio gyda grŵp penodol o fechgyn, ynghyd a dulliau arbennig o weithio. Rydym yn arbenigwyr yn ein gwaith ac mae gennym enw da yn genedlaethol.

Rydym yn wasanaeth bach preifat, gyda’r cyfarwyddwyr i gyd yn gweithio yn y gwasanaeth. Mae’r rhain yn cynnwys cyllid, gwaith cymdeithasol a gwaith seicolegol.

Rydym yn wahanol iawn i’r mwyafrif llethol o wasanaethau gofal plant preswyl. Dydyn ni ddim yn gweithio fel cwmni corfforaethol mawr.

Mae’r gwaith yn amrywiol iawn a gwerth chweil sy’n rhoi’r cyfle i ni wneud gwahaniaeth oherwydd ein perthynas ag eraill. Gall fod yn waith heriol (fel y bydd unrhyw riant yn dweud wrthych!) ond mae ein bechgyn yn gwneud cynnydd anhygoel gyda ni ac yn mynd yn eu blaenau i fyw bywydau llwyddiannus.

Ceir hyfforddiant llawn a llawer o gefnogaeth a datblygiad – mae nifer o staff wedi bod gyda ni ers blynyddoedd lawer, ond nid yw’r math hwn o waith at ddant a gallu pawb fodd bynnag. Mae angen pob math o bobl i fod yn rhan o’n timau ni. Mae’n rhaid i chi fod yn 22 mlwydd oed ac yn gallu gyrru, Byddem yn falch iawn o glywed oddi wrth bawb beth bynnag yw eich oedran, profiad neu beth bynnag yw eich rhyw. Mae angen amrywiaeth o fodelau rôl ar y bechgyn – ydych chi’n meddwl eich bod chi’n gallu cyfrannu?

Yr isafswm cyflog yw £20k y flwyddyn ar gyfer unigolion heb gymhwyster a thros £22k y flwyddyn ar gyfer unigolion â thros 2 flynedd o brofiad blaenorol.

Dewch i wybod mwy am ein gwaith, Rydym yn edrych ymlaen at gwrdd â chi.

Cyfleoedd

Gofalydd Therapiwtig – Tîm dydd

Swyddi Amser Llawn a Rhan Amser ar gael o fewn ein Tîm.
Mae gennym swyddi ar gyfer unigolion sy’n newydd i’r math hwn o waith yn ogystal â’r rhai sydd ag ychydig o brofiad yn y maes.

Rota 3 wythnos, gyda chyfuniad o shifftiau 15 awr ac 8 awr, sy’n gyfystyr ag wythnos waith o 40 awr. Mae’r dyletswyddau’n amrywiol iawn. Does yr un diwrnod yn debyg i’r llall gyda gwaith rhianta a chefnogi plant, meithrin, gofalu, gweithgareddau amrywiol, creu cartref, garddio, chwaraeon, gweithgareddau tu allan, nosweithiau ffilm neu drefniadau domestig – sef y math o waith y byddech chi’n disgwyl gyda Gwaith rhianta a gofalu am blant.

Mae’n lle difyr a phrysur – mae’r bechgyn yn ein hysgol ni yno’n llawn amser, yn gwneud gwaith cartref, yn gwisgo gwisg ysgol, yn bresennol yn rheolaidd ac yn llwyddo.

Mae therapyddion yn rhan o’r tîm - felly, yn ogystal â therapi un i un, mae popeth sy’n rhan arferol o’n gwaith a’r modd yr ydym yn siarad â’n gilydd yn seiliedig ar waith therapiwtig. Rydym yn gosod pwyslais ar greu perthynas dda gyda’r bobl ifanc er mwyn eu hadfer o brofiadau eu bywyd cynnar.

Mae’r tîm yn cynnwys amrywiaeth eang o bobl sydd â sgiliau a diddordebau gwahanol – dyna beth sydd ei angen arnom.

Rydym yn chwilio am bobl bwyllog, amyneddgar, pobl sydd â synnwyr digrifwch da ac sy’n hoffi bod yng nghwmni pobl ifanc (cofiwch nid pawb sydd felly peidiwch â phoeni os and ydych chi!)

Gofalydd Therapiwtig – Tîm y nos

Mae ein gofalwyr nos yn gweithio mewn timau bychain o 2 neu 3.
Mae cyfradd eu tâl yn uwch mewn cymhariaeth â staff y dydd fel cydnabyddiaeth o’r oriau anghymdeithasol. Maen nhw’n gweithio 4 noson cyn cael 4 noson i ffwrdd (gan roi cyfartaledd o 35 awr yr wythnos).

Prif orchwyl gofalwyr y nos yw cadw’r bechgyn a’r cartref yn ddiogel dros nos – i ofalu am unrhyw blentyn sy’n effro neu ateb eu gofynion yn ystod y nos. Dydy hynny ddim yn digwydd mor aml â hynny – ond mae’n bwysig fod y bechgyn yn gwybod fod rhywun yno, yn effro ac yn meddwl amdanyn nhw.

Caiff yr amser sy’n weddill ei dreulio’n cynnal a chadw’r cartref – mae staff y dydd yn glanhau ac yn tacluso wrth wneud eu gwaith, ond mae’r amseroedd tawel yn rhoi cyfle i lanhau, sortio, pobi/gwneud cacennau weithiau, ymwneud â phrosiectau a gweithgareddau a helpu gyda gwaith papur … popeth sy’n anodd ei wneud pan fo pawb o gwmpas y lle!

Gorchwyl olaf ‘y nos’ yw helpu gyda’r gwaith o gael y bechgyn yn barod i fynd i’r ysgol.
Mae staff y dydd yn ‘trosglwyddo’ wedi i chi gyrraedd y gwaith, ac yna bob bore, fe fydd tîm y nos yn ‘trosglwyddo’ i ddwylo staff y dydd.

Mae gan dîm y nos fynediad i’r un hyfforddiant a chefnogaeth â thîm y dydd.

Siaradwch â ni heddiw!

Trudie Jenkins

Trudie yw ein Rheolwr Adnoddau Dynol ac mae hi wedi bod gyda’r gwasanaeth ers bron i 4 mlynedd. Mae’n gweithio ar y ddau safle ac yn adnabod y staff a’r bechgyn wrth eu henwau cyntaf yn ogystal â bod ganddi brofiad helaeth o ‘awyrgylch’ ein dwy gymuned. O safbwynt ymgeiswyr, Trudie yw’r person delfrydol i roi syniad da o natur y gwaith i rywun sydd heb fod yn gyfarwydd â’r gwaith.

Amseroedd Posibl:

19th

13:00 - 15:00

20th

Dim Ar Gael

21st 

Dim Ar Gael