Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

ADT Logo

Hyfforddiant Arfon Dwyfor

ADT wedi tyfu i fod yn un o’r darparwyr hyfforddiant arweiniol yng Nghymru. Dros y blynyddoedd rydym wedi adeiladu cofnod cryf o uchafu llwyddiant dysgwr a gennym lefel cyrhaeddiad uchel yng Nghymru.

Cyfleoedd

Prentisiaethau

Rhaglenni hyfforddiant seiliedig ar waith yw Prentisiaethau, wedi eu dylunio o gwmpas anghenion cyflogwyr er mwyn ennill cymwysterau cenedlaethol cynabyddedig. Gellir eu defnyddio i hyfforddi gweithwyr newydd a phresennol ac yng Nghymru maent ar gael i unrhyw un 16+ oed mewn gwaith.
Maent ar gael ar dair lefel:

- Prentisiaethau Sylfaen (Lefel 2)
- Prentisiaethau (Lefel 3) a
- Prentisiaethau Uwch (Lefel 4/5)

Mae’r fframwaith Prentisiaethau’n cynnwys cymhwyster seiliedig ar gymhwysedd, cymhwyster seiliedig ar wybodaeth, sgiliau hanfodol (cyfathrebu, cymhwyso rhif a thechnoleg gwybodaeth) a hawliau a chyfrifoldebau’r gweithiwr.
Yn aml iawn, mae’r cymwysterau sy’n seiliedig ar gymhwysedd a gwybodaeth yn rhai ar wahân, dro arall cyfunir hwynt yn un cymhwyster.
Sut all Prentisiaethau ddarparu ar gyfer eich busnes chi?
Mae Prentisiaethau’n darparu ar gyfer busnesau ac yn helpu busnesau i dyfu drwy:

- Lleihau costau hyfforddiant a recriwtio;
- Gwella cynhyrchedd a’ch elw yn y pen draw;
- Datblygu gweithlu medrus, cymwysedig gyda chymhelliad da;
- Gwella canlyniadau gwasanaeth cwsmeriaid; a
- Darparu enillion ariannol ar eich buddsoddiad.

Beth ddylwn ei wneud rwan?
Am fwy o wybodaeth neu i drefnu sesiwn ymgynghori heb ymrwymo’ch hun, e-bostiwch info@adt.ac.uk neu ffoniwch ni ar 01286 677275.
Cynhyrchu gwych - Cadw staff yn hirach - Manteision gwerth chweil mae Prentisiaethau’n darparu

PRENTISIAETHAU AR GAEL
Gweinyddiaeth Busnes - Arwain Tîm - Rheolaeth Adwerthu - Gwasanaeth Cwsmer - Warws Gwasanaethau Glanhau - Rheolaeth Cyfleusterau Cynhyrchu Bwyd - Gwaith Niwclear - TGC Gwybodaeth Cyngor ac Arweiniad - Gofal Plant Gwaith Chwarae - Trin Gwallt - Cynhyrchu

Gyrfaoedd

P'un a oes gennych syniad o'ch hoff lwybr neu ddim ond angen help arnoch i benderfynu, bydd un o'n staff cyfeillgar wrth ei fodd i'ch helpu i ddod yn gliriach a'ch cynghori ar sut y gallwn eich cefnogi i gyflawni eich nodau gyrfa.

Siaradwch â ni heddiw!

Amseroedd Posibl:

19th

Dim Ar Gael

20th

Dim Ar Gael

21st 

Dim Ar Gael