Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Efallai nad ydych wedi clywed amdanom, ond mae siawns go dda eich bod wedi mwynhau ein cynnyrch. Avara Foods yw un o’r busnesau bwyd mwyaf blaenllaw yn y Deyrnas Unedig, gan gyflenwi cig cyw iâr a thwrci i brif archfarchnadoedd a bwytai mwyaf enwog y wlad.

Rydym yn berchen ac yn rheoli ein cadwyn gyflenwi gyflawn ein hunain, o’r ffermydd i’r ffatri a’r holl ffordd i ddrws ein cwsmeriaid – gan olygu y gallwn gynnig gyrfaoedd sy’n ymwneud ag amrywiaeth helaeth o swyddogaethau.

Mae gennym leoliadau prosesu mawr ar hyd a lled Cymru a Lloegr, yn ogystal â rhwydwaith amaethyddol o dros 350 o ffermydd, o Ogledd Swydd Efrog i Arfordir De Lloegr a Chymru. Fel cyflogwr cynhwysol cymunedol lleol, ein dymuniad yw buddsoddi mewn talent a meithrin ein talent ein hunain ar gyfer y dyfodol.

Rydym yn credu bod ein llwyddiant nid o ganlyniad i’r hyn rydym yn ei wneud ond yn hytrach am sut ydyn ni’n gwneud hynny. Mae’n diolch am hynny yn ddyledus i’r 7000 o gydweithwyr talentog o gefndiroedd gwahanol sy’n gwneud y gwahaniaeth.

Rydym yn awyddus i sicrhau fod ein cwsmeriaid yn gwbl hyderus ynom. Hyder yn ein cynnyrch. Hyder yn ffynhonnell ein cynhwysion. Hyder yn ein prosesau.

Dyna sut ydyn ni’n gweithio.

Amaethyddiaeth
Y ffynonellau bwyd yw ein blaenoriaeth. Mae gennym reolaeth lawn dros ein hwyau, dofednod a phorthiant, sy’n golygu y gallwn olrhain ein cynnyrch yn ôl reit i’r dechrau. Ymfalchïwn fod gennym rai o’r timau amaethyddol mwyaf profiadol, gwybodus ac angerddol yn y busnes.

Prosesu
Ein safleoedd cynhyrchu yw’r ddolen hanfodol rhwng ein ffermydd a’r cynnyrch terfynol. Mae ein timau ardderchog yn gweithio 24/7 i gyflenwi anghenion dyddiol, gan sicrhau fod y cynnyrch yn ffres ac yn ddiogel i’w fwyta a’i ddosbarthu. Mae diogelwch bwyd a bioddiogelwch yn greiddiol i’n busnes.

Dosbarthu
Rydym yn mynd yr ail filltir i sicrhau ein bod yn cyflenwi holl anghenion unigryw ein cwsmeriaid. Rydym yn gwybod beth sy’n mynd â bryd ein cwsmeriaid yn ogystal â chadw cofnod o dueddiadau yn y farchnad. Yn fwy na dim mae gennym enw da am ddosbarthu cynnyrch o ansawdd uchel ar amser, bob amser.

Cyfleoedd

Gweithredwr Cynhyrchu

Fel un o fusnesau bwyd mwyaf y Deyrnas Unedig, rydym yn chwarae rôl hanfodol o safbwynt bwydo’r genedl. Rydym yn parhau i chwilio am bobl sy’n llawn cymhelliant i ymuno â’n tîm fel Gweithredwr Cynhyrchu.

Ein cynnig i chi:
• £10.00 yr awr + £1.75 yr awr premiwm shifft (telir yn wythnosol)
• Oriau wedi’u gwarantu a chyfle ar gyfer derbyn oriau ychwanegol
• Manteision gan y cwmni sy’n cynnwys pensiwn cystadleuol a mynediad i adnoddau ffordd o fyw a lles
• Amgylchedd gwaith diogel a sefydlog
• Cyfleoedd i dderbyn hyfforddiant a datblygu eich gyrfa o’r cychwyn cyntaf
• Bonws o £320 yn dilyn gweithio gyda ni am 13 wythnos!

Oriau Gwaith: Shifftiau Bore a Phrynhawn ar gael;

Shifft Fore – Dydd Llun 06:00 - 16:30; Dydd Mawrth – Dydd Iau 06:00 - 14:30; Dydd Gwener 06:00 - 12:30

Shifft Brynhawn sy’n cynnig £1.75 ychwanegol yr awr yn ystod oriau anghymdeithasol! – Dydd Mawrth – Dydd Iau 14:30 - 23:00; Dydd Gwener 12:30 - 21:00; Dydd Sadwrn 08:00 - 16:30

Oes gennych chi ddiddordeb ond yn methu gweithio’r oriau yma? Rydym yn hyblyg ac yn awyddus i gefnogi eich ffordd chi o fyw. Ar hyn o bryd rydym yn chwilio am Weithredwyr Cynhyrchu Rhan Amser i ymuno â’r tîm ar Gytundeb 6 Mis. Anfonwch gais heddiw!

Archwilydd Ansawdd

Fel un o fusnesau bwyd mwyaf y Deyrnas Unedig, rydym yn chwarae rôl hanfodol o safbwynt bwydo’r genedl. Rydym yn parhau i weithredu ac yn chwilio am bobl sy’n frwdfrydig ac yn llawn cymhelliant i ymuno â’n tîm fel Archwilydd Ansawdd.

Ein cynnig i chi:
• £12.50 yr awr (telir yn wythnosol)
• Oriau wedi’u gwarantu a chyfleoedd ar gyfer oriau ychwanegol
• Manteision gan y cwmni yn cynnwys pensiwn cystadleuol a mynediad i adnoddau ffordd o fyw a lles
• Amgylchedd gwaith diogel a sefydlog
• Cyfleoedd ar gyfer hyfforddi a datblygu o’r cychwyn cyntaf

Oriau Gwaith: Dydd Llun i ffwrdd, Dydd Mawrth 14:40-23:10, Dydd Mercher 14:40-23:10, Dydd Iau 14:40-23:10, Dydd Gwener 12:40-21:10, Dydd Sadwrn 08:10-16:40, Dydd Sul i ffwrdd

Cytundeb Cyfnod Penodol dros Gyfnod Mamolaeth yw'r cytundeb hwn, gyda’r posibilrwydd o estyniad.

Gweithredwr Dosbarthu - Wedi’i leoli yng Nghaerdydd

Fel un o fusnesau bwyd mwyaf y Deyrnas Unedig, rydym yn chwarae rôl hanfodol o safbwynt bwydo’r genedl. Rydym yn parhau i weithredu ac yn chwilio am bobl brwdfrydig sy’n llawn cymhelliant i ymuno â’n tîm fel Gweithredwr Dosbarthu.
Ein cynnig i chi:
• £11.50 + £1.75 premiwm shifft (telir yn wythnosol)
• Gwarant o 37.5 awr yr wythnos. Amser a hanner wedi’r amser hwn, a chyfle i weithio hyd at 60 awr yr wythnos
• Cyfle i ennill £100 am gyfeirio ffrind neu aelod o’r teulu’n llwyddiannus atom (Yn seiliedig ar ein Telerau ac Amodau)
• Amgylchedd gwaith diogel a sefydlog
• Cyfleoedd hyfforddi a datblygu o’r cychwyn cyntaf

Oriau gwaith: Cytundeb cyfnod penodol o 14 Hydref 2021 tan 24 Tachwedd 2021
Dyddiau 12 awr, 6 diwrnod o waith, 1 i ffwrdd, yn dechrau rhwng 08:00 a 14:00

Siaradwch â ni heddiw!

Zoe
Resourcing Officer

Hi there! I'm here to answer any questions you may have about joining the Avara Foods team in Abergavenny.

Amseroedd Posibl:

19th

Dim Ar Gael

20th

10:00 - 15:00

21st 

Dim Ar Gael