Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Cartref Ni Cyf.

Sefydliad dielw ac elusen gofrestredig yw Cartref Ni. Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu cefnogi oedolion sy’n wynebu anableddau dysgu yng Nghymru ers dros ddeg mlynedd ar hugain.

Yn Cartref Ni, rydym yn credu ym mhwysigrwydd byw bywyd yn llawn yn ogystal â phwysigrwydd gofal. Elusen gofrestredig ydyn ni, ac rydym ni’n gweithio gydag oedolion sydd ag anableddau dysgu, sy’n byw gartref.

Ein nod yw eu helpu i fod mor annibynnol â phosib, i gyflawni eu potensial, i fod yn rhan o’u cymunedau, ac i wireddu eu breuddwydion.

Gwneud bywyd yn well
Credwn mewn cynnig cefnogaeth i bobl er mwyn eu galluogi i fyw bywyd i’r eithaf - bod yn egnïol, yn cysylltu â’r gymuned, bod yn ddiogel, yn hapus ac yn hyderus. Mae ein cymorth cartref yn helpu pobl i fwynhau bywyd normal gorau posibl.

Elusen yw Cartref Ni, a’i ffocws ar helpu pobl i fyw bywyd egnïol, annibynnol a llawn. Mae ystyr ein henw’n amlwg, ac mewn gwirionedd, dyna yw ein rôl: rhoi gofal a chefnogaeth i bobl allu mwynhau eu bywydau yn eu cartrefi.

Rydym yn darparu cefnogaeth yn benodol i oedolion sydd ag anableddau dysgu.

Goruchwylir yr elusen gan Fwrdd Ymddiriedolwyr. Mae dau o’n hymddiriedolwyr yn perthyn i unigolion yr ydym yn eu cefnogi. Mae hyn yn ein helpu i sicrhau bod ein ffocws bob amser ar yr hyn sy’n bwysig o safbwynt darparu gwasanaeth. Mae’r Bwrdd yn cynnig cyfeiriad strategol i’n Prif Weithredwr, sy’n gyfrifol am redeg y cwmni o ddydd i ddydd. Mae’r Bwrdd yn cynnal cyfarfodydd chwarterol ffurfiol, ond mae hefyd yn cyfarfod drwy gydol y flwyddyn ar sail ad hoc, fel rhan o’n proses Sicrhau Ansawdd.

Mae gennym dîm o reolwyr, a phob un ohonyn nhw’n gyfrifol am nifer o dimau o staff cymorth. Darperir cymorth bob dydd gan y gweithwyr cymorth. Gan ein bod yn credu ei bod hi’n hanfodol i’r tîm rheoli gael dealltwriaeth drylwyr o’r bobl sy’n cael eu cefnogi gennym a’u hanghenion, bydd pob rheolwr fel arfer yn ymweld â’u cartref o leiaf unwaith yr wythnos.

Cyfleoedd

Gweithwyr Cymorth Byw yn y Gymuned – Sir Ddinbych

Ar hyn o bryd mae gennym ni swyddi gwag rhan-amser ac amser llawn mewn nifer o leoliadau yn Sir Ddinbych, yn cefnogi unigolion sy'n byw yn eu cartref eu hunain ac wrth eu bodd yn mwynhau bywyd.

Maent wrth eu bodd yn mynd o le i le, mynychu digwyddiadau cymdeithasol, chwaraeon, sinema, cyfleoedd gwaith, clybiau a fforymau ac mae angen staff brwd arnynt a all eu cefnogi i fynychu eu gweithgareddau beunyddiol a'u helpu i chwilio am fentrau newydd mewn bywyd.

Mae cadw’n actif ac yn brysur yn bwysig i bob un ohonynt am wahanol resymau, ac mae angen tîm deinamig arnynt a all weithio gyda nhw i gyflawni eu nodau.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos gallu i fod yn hyblyg ac yn addasadwy er mwyn bodloni anghenion pob unigolyn mewn gwahanol ffyrdd. Byddai profiad o weithio gyda phobl sydd ag Awtistiaeth ac anghenion cymhleth yn ddymunol ond nid yw’n hanfodol. Mae’r gallu i yrru cerbyd yn hanfodol.

Gweithio ar rota dreigl dros 3 wythnos sy’n cynnwys sifftiau dydd a chysgu ar y safle, ac yn cynnwys un penwythnos rydd mewn tri.
Bydd angen gwiriad DBS estynedig a 2 eirda.

Gweithwyr Cymorth Byw yn y Gymuned - Conwy

Ar hyn o bryd mae gennym gyfleoedd rhan amser ac amser llawn niferus mewn sawl lleoliad yng Nghonwy, sy’n cefnogi unigolion sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain ac wrth eu boddau’n mwynhau bywyd.

Maen nhw’n ymhyfrydu mewn bod allan o gwmpas y lle, yn mynychu digwyddiadau cymdeithasol, yn cymryd rhan mewn chwaraeon, y sinema, cyfleoedd gwaith, clwb neu fforwm ac felly bydd angen staff brwdfrydig sy’n gallu eu cefnogi i fynd i’r gweithgareddau dyddiol a’u helpu i ddod o hyd i gyfleoedd newydd yn eu bywydau.

Mae bod yn egnïol a chadw’n brysur yn bwysig i bob un ohonyn nhw ac am resymau gwahanol mae angen tîm deinamig arnyn nhw sy’n gallu gweithio gyda nhw er mwyn cyflawni eu nod.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos y gallu i fod yn hyblyg ac yn barod i addasu i gyflenwi anghenion pob unigolyn mewn ffyrdd gwahanol. Mae profiad o weithio gyda phobl sy’n dioddef o Awtistiaeth ac anghenion cymhleth yn ddymunol ond dydyn nhw ddim yn hanfodol. Mae’r gallu i yrru’n hanfodol.

Byddwch yn gweithio rota 3 wythnos sy’n cynnwys shifftiau dydd a chysgu i mewn, ac un penwythnos lawn i ffwrdd ym mhob tair.
Bydd angen DBS uwch, a dau eirda.

Eich tâl sylfaenol fydd £8.89 yr awr heblaw eich bod yn gallu darparu prawf eich bod wedi eich cymhwyso ar Lefel 2 neu Lefel 3 mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol (Oedolion), ac os felly bydd y gyfradd tâl yn £9.36 yr awr neu £9.97 yr awr. Y gyfradd cysgu i mewn cyfredol yw £8.21 yr awr am gyfnod o 8 awr.

Gweithwyr Cymorth Byw yn y Gymuned – Sir y Fflint

Ar hyn o bryd mae gennym gyfleoedd rhan amser ac amser llawn niferus mewn sawl lleoliad yn Sir y Fflint, sy’n cefnogi unigolion sy’n byw yn eu cartrefi eu hunain ac wrth eu boddau’n mwynhau bywyd.

Maen nhw’n ymhyfrydu mewn bod allan o gwmpas y lle, yn mynychu digwyddiadau cymdeithasol, cymryd rhan mewn chwaraeon, y sinema, cyfleoedd gwaith, clwb neu fforwm ac felly maen nhw angen staff brwdfrydig sy'n gallu eu cefnogi i fynd i’r gweithgareddau dyddiol a’u helpu i ddod o hyd i gyfleoedd newydd yn eu bywydau.

Mae bod yn egnïol a chadw’n brysur yn bwysig i bob un ohonyn nhw ac am resymau gwahanol mae angen tîm deinamig arnyn nhw sy’n gallu gweithio gyda nhw er mwyn cyflawni eu nod.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn dangos gallu i fod yn hyblyg ac yn barod i addasu i gyflenwi anghenion pob unigolyn mewn ffyrdd gwahanol. Mae profiad o weithio gyda phobl sy’n dioddef o Awtistiaeth ac anghenion cymhleth yn ddymunol ond nid yn hanfodol. Mae’r gallu i yrru’n hanfodol.

Byddwch yn gweithio rota 3 wythnos sy’n cynnwys shifftiau dydd a chysgu i mewn, ac un penwythnos lawn i ffwrdd ym mhob tair wythnos.
Bydd angen DBS uwch, a dau eirda.

Eich tâl sylfaenol fydd £8.89 yr awr heblaw eich bod yn gallu darparu prawf eich bod wedi cymhwyso ar Lefel 2 neu Lefel 3 mewn Gofal Iechyd a Chymdeithasol (Oedolion), ac os felly bydd y gyfradd tâl yn £9.36 yr awr neu £9.97 yr awr. Y gyfradd cysgu i mewn cyfredol yw £8.21 yr awr am gyfnod o 8 awr.

Siaradwch â ni heddiw!

Amseroedd Posibl:

19th

Dim Ar Gael

20th

Dim Ar Gael

21st 

Dim Ar Gael