Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

CDA Care

Mae CDA Care yn darparu Gofal Cartref i Bobl Hŷn ac Oedolion Iau ag Anableddau Corfforol a/neu Nam ar y Synhwyrau, ledled de a gorllewin Cymru.

Yn CDA Care, ein diben yw creu amgylchedd ac ystod amrywiol o wasanaethau a fydd yn eich cynorthwyo i ymdopi'n effeithiol ag unrhyw anawsterau y gallech fod yn eu profi. Rydym yn gwerthfawrogi pobl a'n hased mwyaf yw ein perthynas â hwy.

Wedi’i sefydlu yn 1995, mae CDA Care yn darparu Gofal Cartref i Bobl Hŷn ac Oedolion Iau ag Anableddau Corfforol a/neu Nam ar y Synhwyrau, ledled de a gorllewin Cymru.

Mae CDA Care Ltd yn cwmpasu ein cyfrifoldebau drwy ansawdd y ddarpariaeth, cymorth blaengar a modern sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau

Mae ein gwerthoedd craidd o Uniondeb, Atebolrwydd ac Angerdd yn sail i'n hamcan o ddarparu profiadau Cleientiaid eithriadol drwy ddarparu gwasanaethau Cleient uwch, a'n cenhadaeth ni yw cael ein cydnabod a’n hedmygu fwyaf am ein pobl, ein perfformiad ac i greu gwerth drwy wneud gwahaniaeth.

Ein haddewid yw rhagori ar safonau proffesiynol, a chefnogi dyheadau ein pobl drwy hyfforddiant a datblygiad parhaus.

Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gwasanaeth hyblyg mewn gwahanol leoliadau, a all ddarparu cymorth o ansawdd ar ddyddiau'r wythnos, penwythnosau, nosweithiau a rheoli argyfwng (argaeledd rhybudd byr 24/7).

Cyfleoedd

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol

Yn CDA Care, rydym yn chwilio am gynorthwywyr gofal yn ardal Abertawe.

Mae cynorthwywyr gofal yn gyfrifol am gefnogi ein defnyddwyr gwasanaeth gyda thasgau gofal personol, paratoi prydau ysgafn, rhoi meddyginiaeth a helpu gyda gweithgareddau dyddiol yn eu cartref.

Mae CDA Care yn darparu hyfforddiant a chysgodi manwl i bob dechreuwr newydd i'ch cefnogi i ddod yn weithiwr allweddol medrus, a hefyd yn eich cefnogi i gwblhau FfCCh Lefel 2 mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Gyda CDA Gofal, byddwn yn sicrhau bod gennych sicrwydd swydd gydag oriau hyblyg yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol

Yn CDA Care, rydym yn chwilio am gynorthwywyr gofal yn ardal Castell-nedd, Port Talbot.

Mae cynorthwywyr gofal yn gyfrifol am gefnogi ein defnyddwyr gwasanaeth gyda thasgau gofal personol, paratoi prydau ysgafn, rhoi meddyginiaeth a helpu gyda gweithgareddau dyddiol yn eu cartref.

Mae gofal CDA yn darparu hyfforddiant a chysgodi manwl i bob dechreuwr newydd i'ch cefnogi i ddod yn weithiwr allweddol medrus, a hefyd yn eich cefnogi i gwblhau FfCCh Lefel 2 mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Gyda CDA Care, byddwn yn sicrhau bod gennych sicrwydd swydd gydag oriau hyblyg yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Cynorthwyydd Gofal Cymunedol

Yn CDA Care, rydym yn chwilio am gynorthwywyr gofal yn ardaloedd Llanelli a Rhydaman.

Mae cynorthwywyr gofal yn gyfrifol am gefnogi ein defnyddwyr gwasanaeth gyda thasgau gofal personol, paratoi prydau ysgafn, rhoi meddyginiaeth a helpu gyda gweithgareddau dyddiol yn eu cartref.

Mae CDA Care yn darparu hyfforddiant a chysgodi manwl i bob dechreuwr newydd i'ch cefnogi i ddod yn weithiwr allweddol medrus, a hefyd yn eich cefnogi i gwblhau FfCCh Lefel 2 mewn iechyd a gofal cymdeithasol. Gyda CDA Care, byddwn yn sicrhau bod gennych sicrwydd swydd gydag oriau hyblyg yn ystod y cyfnod ansicr hwn.

Siaradwch â ni heddiw!

Dw i wedi bod yn gweithio yn y sector gofal ers 11 mlynedd. Dw i wedi bod yn Weithiwr Cymorth, Goruchwyliwr Gofal Maes, Gweinyddwr Recriwtio ac yn Rheolwr Recriwtio erbyn hyn. Edrychaf ymlaen at siarad â chi, am drafodaeth fer ynglŷn â'r rolau sydd ar gael gennym ar hyn o bryd o fewn y sefydliad.

Amseroedd Posibl:

19th

10:00 - 13:00

20th

10:00 - 13:00

21st 

10:00-13.00