Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Chwarae Teg

Rydym wedi bod yn gweithio ers 1992 i helpu i sicrhau y gall menywod yng Nghymru gael mynediad i’r gweithle, datblygu eu sgiliau a meithrin gyrfaoedd gwerth chweil.

Cenedl Hyblyg 2 Rhaglen Menywod

Cyfleoedd

Cenedl Hyblyg 2 Rhaglen Menywod

Caiff Cenedl Hyblyg2 ei ariannu gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. Wedi’i gyflenwi gan Chwarae Teg, mae’r prosiect wedi’i ddatblygu er mwyn gwella sefyllfa menywod sy’n gweithio yn y sector preifat neu’r trydydd sector/sector gwirfoddol.
Sefydlwyd y prosiect Cenedl Hyblyg2 gan fod menywod yn dal i gael eu tangynrychioli ar lefel reoli ledled Cymru. Ei nod yw gwella’r sefyllfa hon drwy:
Weithio gyda menywod cyflogedig sy’n gweithio neu’n byw yng Nghymru i ddatblygu sgiliau, a hyder i symud ymlaen yn y gweithle.
Gweithio gyda busnesau bach a chanolig i ddatblygu recriwtio effeithiol, arferion gwaith ar gyfer cadw staff yn well a datblygu gweithlu amrywiol.
Datblygwyd y rhaglen fel ymateb uniongyrchol i gorff o dystiolaeth sy’n dangos bod angen amlwg am gymryd camau cadarnhaol er mwyn cefnogi datblygiad menywod yng Nghymru.

Cenedl Hyblyg2 - Rhaglen Fusnes

P’un ai eich bod yn berchennog y busnes, yn arweinydd AD yn y sefydliad neu ran o’r tîm rheoli rydym yn siŵr eich bod yn gwybod pwysigrwydd amrywiaeth, cynhwysiant a chydraddoldeb rhywedd yn eich busnes ac yn y gymdeithas ehangach. Cysylltwch heddiw a chyda’n gilydd gallwn wneud Cymru yn lle tecach i fyw a gweithio.

Pan fyddwch yn gweithio â ni ar y rhaglen fusnes byddwn yn canolbwyntio ar dri maes allweddol o’ch busnes: Recriwtio, cadw a dilyniant.

Mae’r Rhaglen Fusnes yn darparu ystod o ymgynghoriaeth, gweminarau a gweithdai yn seiliedig ar y meysydd busnes hyn. Mae ein holl gefnogaeth wedi’i chynllunio i helpu timau arweinyddiaeth wneud penderfyniadau gwybodus am eich polisïau a’ch arferion gwaith i gefnogi menywod, a phawb, yn y gweithle. Mae pob un o’n sesiynau yn hyrwyddo cyfle cyfartal a chynhwysiant.

Am ddychwelyd i gyflogaeth?

Siaradwch â ni heddiw!

Rachel Wilson
Partner Ymgusylltu

Symudol 07495564355
Rachel.Wilson@chwaraeteg.com

Amseroedd Posibl:

19th

10:00-12:00

20th

10:00-12:00

21st 

10:00-12:00