Darperir peth o'r cynnwys isod gan drydydd parti allanol, nid yw Gyrfa Cymru a Production 78 yn gyfrifol am unrhyw gynnwys trydydd parti.

Cymunedau dros Waith+ Abertawe /Communities for Work Plus Swansea

Mae Cymunedau dros Waith + yn raglen wirfoddol a ariennir gan y Llywodraeth i helpu'r rhai sy'n ceisio mynd mewn i gyflogaeth gynaliadwy a neu fynediad at hyfforddiant ar gyfer llwybr gyrfa penodol.

Mae Cymunedau dros Waith + yn darparu cymorth ymgynghorol arbenigol a mentora dwys i bobl sydd naill ai mewn tlodi neu mewn perygl o dlodi ac sydd â rhwystrau cymhleth i gyfleoedd cyflogaeth a hyfforddiant.
Gall Cymunedau dros Waith + ddarparu cefnogaeth i helpu i fagu hyder, ennill rhywfaint o brofiad gwaith, dysgu sgiliau newydd neu ail-ysgrifennu eich CV. Bydd Cymunedau dros Waith + yn eich helpu chi fel unigolyn a bydd yn cwrdd â chi yn eich gymuned leol.

Mae cefnogaeth ar gael i drigolion Abertawe sy'n ddi-waith ac yn chwilio am waith. Bydd aelod o'n tîm yn cysylltu â chi i drafod eich anghenion cyflogaeth a gwybodaeth arall y gallai fod ei hangen arnom, i weld a allwn eich cefnogi. Byddant hefyd yn gallu ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ac egluro beth sy'n digwydd os na allwch weithio gyda ni. Cysylltwch os hoffech drafod hyn.
BETH RYDYM YN EI WNEUD?
■ Mynediad at gyfleoedd hyfforddi cysylltiedig â gwaith am ddim
■ Cymhelliant a magu hyder
■ CV a chymorth cais am swydd
■ Hyfforddi i baratoi ar gyfweliad
■ Gwirfoddoli a lleoliadau gwaith
■ Cefnogaeth Sgiliau Hanfodol
■ Cefnogaeth i ddod o hyd i gyflogaeth â thâl
■ Cyngor ar gyfer hunangyflogaeth

Cyfleoedd

Siaradwch â ni heddiw!

Zoe Kent
Swyddog Ymgysylltu a Chefnogi Cyfranogwyr

Mae ein tîm Ymgysylltu cyfeillgar yma i'ch helpu chi,

Amseroedd Posibl:

19th

20th

21st